دسته بندی ها
# عنوان زمینه فعالیت توضیحات واحد مبلغ تاریخ بررسی
1 کف پوش اجرای کف پوش محوطه مترمربع ۸۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
2 کف پوش اجرای کف پوش محوطه مترمربع ۸۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
3 کف پوش اجرای کف پوش محوطه مترمربع ۵۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
4 کف پوش اجرای کف پوش محوطه مترمربع ۳۶۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
5 کف پوش اجرای کف پوش محوطه مترمربع ۴۸۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
6 کف پوش اجرای کف پوش محوطه روز مزد ۶۰۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده