دسته بندی ها
# عنوان زمینه فعالیت توضیحات واحد مبلغ تاریخ بررسی
1 سقف کاذب اجرای سقف ساده مترمربع ۹۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
2 سقف کاذب اجرای سقف خود ایستا مترمربع ۱۰۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
3 سقف کاذب اجرای دورباکس مترطول ۸۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
4 سقف کاذب اجرای دورباکس مترطول ۸۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
5 سقف کاذب اجرای هالوژن گرد و مربعی عدد ۸۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده