دسته بندی ها
# عنوان زمینه فعالیت توضیحات واحد مبلغ تاریخ بررسی
1 اطفا حریق نصب جعبه آتشنشانی با تجهیزات کامل عدد ۳۶۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
2 اطفا حریق نصب اسپرینگلر عدد ۶۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
3 اطفا حریق نصب شلنگ اسپرینگلر توکار به همراه شاسی مربوطه عدد ۹۵,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
4 اطفا حریق نصب کپسول آتشنشانی عدد ۱۴۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
5 اطفا حریق نصب شیر صافی آتشنشانی عدد ۲۳۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
6 اطفا حریق نصب جعبه آتشنشانی با تجهیزات کامل روز مزد ۸۰۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
7 اطفا حریق نصب اسپرینگلر روز مزد ۸۰۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
8 اطفا حریق نصب شلنگ اسپرینگلر توکار به همراه شاسی مربوطه روز مزد ۸۰۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
9 اطفا حریق نصب کپسول آتشنشانی روز مزد ۸۰۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
10 اطفا حریق نصب شیر صافی آتشنشانی روز مزد ۶۰۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده