دسته بندی ها
# عنوان زمینه فعالیت توضیحات واحد مبلغ تاریخ بررسی
1 لوله کشی فاضلاب، آب و باران لوله کشی فاضلاب، آب و باران مترطول ۹۵,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
2 لوله کشی فاضلاب، آب و باران لوله کشی فاضلاب، آب و باران مترطول ۱۲۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
3 لوله کشی فاضلاب، آب و باران لوله کشی فاضلاب، آب و باران مترطول ۱۵۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
4 لوله کشی فاضلاب، آب و باران لوله کشی فاضلاب، آب و باران مترطول ۳۵,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
5 لوله کشی فاضلاب، آب و باران لوله کشی فاضلاب، آب و باران مترطول ۴۵,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
6 لوله کشی فاضلاب، آب و باران لوله کشی فاضلاب، آب و باران مترطول ۶۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
7 لوله کشی فاضلاب، آب و باران لوله کشی فاضلاب، آب و باران مترطول ۴۵,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
8 لوله کشی فاضلاب، آب و باران لوله کشی فاضلاب، آب و باران مترطول ۵۵,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
9 لوله کشی فاضلاب، آب و باران لوله کشی فاضلاب، آب و باران مترطول ۷۵,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
10 لوله کشی فاضلاب، آب و باران لوله کشی فاضلاب، آب و باران مترطول ۹۵,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
11 لوله کشی فاضلاب، آب و باران لوله کشی فاضلاب، آب و باران مترطول ۱۱۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
12 لوله کشی فاضلاب، آب و باران لوله کشی فاضلاب، آب و باران مترطول ۱۴۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
13 اجرای لوله کشی لوله کشی فاضلاب، آب و باران، لوله های آبرسانی (سرد و گرم) توکار، لوله های آبرسانی (سرد و گرم) روکار روز مزد ۶۵۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
14 اجرای لوله کشی اجرای لوله کشی سرمایش و گرمایش روز مزد ۸۰۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
15 لوله های آبرسانی (سرد و گرم) توکار اجرای لوله های آبرسانی(سرد و گرم) توکار مترطول ۵۵,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده