دسته بندی ها
# عنوان زمینه فعالیت توضیحات واحد مبلغ تاریخ بررسی
1 گودبرداری گودبرداری با ماشین مترمکب زمین ۱۲,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
2 گودبرداری گودبرداری با ماشین در عمق کمتر از 6 متر مترمکب زمین ۱۲۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
3 گودبرداری گودبرداری با ماشین به ازای هر متر افزایش برای عمق گود بیشتر از 6 متر مترمکب زمین ۱۶۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
4 گودبرداری بیل مکانیکی مترمکب زمین ۲۵,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
5 گودبرداری گودبرداری در زمین های دج یا سنگی ساعت ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
6 گودبرداری اجاره لودر ساعت ۶۰۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
7 گودبرداری اجاره بیل مکانیکی ساعت ۹۰۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
8 گودبرداری اجاره بولدوزر ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
9 گودبرداری بارگیری با استفاده از بابکت ساعت ۳۵۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
10 گودبرداری حمل و نقل با نیسان عدد ۳۵۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
11 گودبرداری حمل و نقل با خاور عدد ۵۰۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
12 گودبرداری حمل و نقل با کمپرسی تک عدد ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
13 گودبرداری حمل و نقل با کمپرسی جفت عدد ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
14 گودبرداری استفاده از ماشین آلات مترمکعب ۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
15 گودبرداری خاکبرداری دستی مترمکعب ۷۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده