زهکشی کف گود

قیمت همراه با مصالح اجرایی محاسبه می شود و تخلیه خاک حفاری شده بر عهده کارفرما است.

مترطول

650,000 تومان

1402/4/26

زهکشی عمیق

هزینه ماشین آلات و حمل تا داخل گود بر عهده پیمانکار است.

مترطول

2,000,000 تومان

1402/4/26