دسته بندی ها
# عنوان زمینه فعالیت توضیحات واحد مبلغ تاریخ بررسی
1 قرنیز PVC نصب قرنیز PVC مترطول ۹,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
2 قرنیز PVC نصب قرنیز PVC مترطول ۹,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
3 قرنیز چوبی نصب قرنیز چوبی مترطول ۱۲,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
4 قرنیز چوبی نصب قرنیز چوبی مترطول ۱۲,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
5 قرنیز چوبی نصب قرنیز چوبی مترطول ۱۵,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
6 قرنیز سنگی نصب قرنیز سنگی مترطول ۱۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
7 قرنیز سنگی نصب قرنیز سنگی مترطول ۱۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
8 قرنیز سنگی نصب قرنیز سنگی مترطول ۱۵,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده