جدول بتنی 50 سانتی متر

همراه با زیرسازی سیمانی

مترطول

110,000 تومان

1402/4/26

جدول بتنی 30 سانتی متر

همراه با زیرسازی سیمانی

مترطول

80,000 تومان

1402/4/26

اجرای جدول بتنی

جدول بتنی 30 و 50 سانتی متر

روز مزد

1,000,000 تومان

1402/4/26