دسته بندی ها
# عنوان زمینه فعالیت توضیحات واحد مبلغ تاریخ بررسی
1 دیوار چینی با سفال با سفال مترمربع ۵۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
2 دیوار چینی با سفال با سفال مترمربع ۶۵,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
3 دیوار چینی با سفال با سفال مترمربع ۸۵,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
4 دیوار چینی با سفال اجرای دیوار چینی با سفال روز مزد ۶۰۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
5 دیوار چینی با آجر فشاری با آجر فشاری مترمربع ۵۵,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
6 دیوار چینی با آجر فشاری با آجر فشاری مترمربع ۷۵,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
7 دیوار چینی با آجر فشاری با آجر فشاری مترمربع ۱۰۵,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
8 دیوار چینی با آجر فشاری اجرای دیوار چینی با آجر فشاری روز مزد ۶۰۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
9 دیوارچینی با بلوک‌ سبک سیمانی با بلوک سبک سیمانی مترمربع ۶۵,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
10 دیوارچینی با بلوک‌ سبک سیمانی با بلوک سبک سیمانی مترمربع ۷۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
11 دیوارچینی با بلوک‌ سبک سیمانی با بلوک سبک سیمانی مترمربع ۷۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
12 دیوارچینی با بلوک‌ سبک سیمانی اجرای دیوارچینی با بلوک‌ سبک سیمانی روز مزد ۶۰۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده