با سفال

اجرای تیغه 10 سانتی متر

مترمربع

70,000 تومان

1402/4/26

با سفال

اجرای تیغه 15 سانتی متر

مترمربع

75,000 تومان

1402/4/26

با سفال

اجرای تیغه 20 سانتی متر

مترمربع

85,000 تومان

1402/4/26

اجرای دیوار چینی با سفال

_

روز مزد

1,000,000 تومان

1402/4/26

با آجر فشاری

اجرای تیغه 10 سانتی متر

مترمربع

90,000 تومان

1402/4/26

با آجر فشاری

اجرای تیغه 20 سانتی متر

مترمربع

120,000 تومان

1402/4/26

با آجر فشاری

اجرای دیوار 35 سانتی متر

مترمربع

160,000 تومان

1402/4/26

اجرای دیوار چینی با آجر فشاری

_

روز مزد

1,000,000 تومان

1402/4/26

با بلوک سبک سیمانی

اجرای تیغه 15سانتی متر

مترمربع

70,000 تومان

1402/4/26

با بلوک سبک سیمانی

اجرای دیوار20 سانتی متر

مترمربع

80,000 تومان

1402/4/26

با بلوک سبک سیمانی

اجرای دیوار 25 سانتی متر

مترمربع

90,000 تومان

1402/4/26

اجرای دیوارچینی با بلوک‌ سبک سیمانی

_

روز مزد

1,000,000 تومان

1402/4/26