نصب سرامیک ساده کف

نصب سرامیک با ابعاد 40*40 همراه با بندکشی که این قیمت برای سرامیک درجه 2 و بالاتر و متراژ ساختمان کمتر از 500 مترمربع است.

مترمربع

120,000 تومان

1402/4/26

نصب سرامیک ساده کف

نصب سرامیک با ابعاد 60*60 همراه با بندکشی که این قیمت برای سرامیک درجه 2 و بالاتر و متراژ ساختمان کمتر از 500 مترمربع است.

مترمربع

120,000 تومان

1402/4/26

نصب سرامیک ساده کف

نصب سرامیک با ابعاد 80*80 همراه با بندکشی که این قیمت برای سرامیک درجه 2 و بالاتر و متراژ ساختمان کمتر از 500 مترمربع است.

مترمربع

120,000 تومان

1402/4/26

نصب سرامیک آجری کف

همراه با بندکشی که این قیمت برای متراژ ساختمان کمتر از 500 مترمربع است.

مترمربع

120,000 تومان

1402/4/26

نصب سرامیک لوزی کف

همراه با بندکشی که این قیمت برای متراژ ساختمان کمتر از 500 مترمربع است.

مترمربع

120,000 تومان

1402/4/26

نصب سرامیک

نصب سرامیک ساده، آجری کف و لوزی کف

روز مزد

120,000 تومان

1402/4/26