دسته بندی ها
# عنوان زمینه فعالیت توضیحات واحد مبلغ تاریخ بررسی
1 سرامیک کاری نصب سرامیک ساده کف مترمربع ۱۱۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
2 سرامیک کاری نصب سرامیک ساده کف مترمربع ۱۱۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
3 سرامیک کاری نصب سرامیک ساده کف مترمربع ۱۲۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
4 سرامیک کاری نصب سرامیک آجری کف مترمربع ۱۲۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
5 سرامیک کاری نصب سرامیک لوزی کف مترمربع ۱۲۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
6 سرامیک کاری نصب سرامیک روز مزد ۶۰۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده