نصب کابینت زمینی

نصب کابینت زمینی که هزینه نصب یراق آلات با پیمانکار است و این قیمت برای آشپزخانه کمتر از 20 متر است.

مترطول

350,000 تومان

1402/4/26

نصب کابینت دیواری

نصب کابینت دیواری با ارتفاع 70 سانتی متر که هزینه نصب یراق آلات با پیمانکار است و این قیمت برای یک آشپزخانه کمتر از 20 متر است.

مترطول

300,000 تومان

1402/4/26

نصب کابینت ویترین

هزینه نصب یراق آلات با پیمانکار است.

مترطول

400,000 تومان

1402/4/26

نصب کابینت سینک

هزینه و نصب سینک با پیمانکار است.

عدد

250,000 تومان

1402/4/26

برش و جاگذاری گاز رومیزی و هود

-

عدد

200,000 تومان

1402/4/26