دسته بندی ها
# عنوان زمینه فعالیت توضیحات واحد مبلغ تاریخ بررسی
1 لوله های آبرسانی (سرد و گرم) توکار اجرای لوله های آبرسانی(سرد و گرم) توکار مترطول ۵۵,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
2 لوله های آبرسانی (سرد و گرم) توکار اجرای لوله های آبرسانی(سرد و گرم) توکار مترطول ۶۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
3 لوله های آبرسانی (سرد و گرم) توکار اجرای لوله های آبرسانی(سرد و گرم) توکار مترطول ۹۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
4 لوله های آبرسانی (سرد و گرم) توکار اجرای لوله های آبرسانی(سرد و گرم) توکار مترطول ۱۲۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
5 لوله های آبرسانی (سرد و گرم) توکار اجرای لوله های آبرسانی(سرد و گرم) توکار مترطول ۴۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
6 لوله های آبرسانی (سرد و گرم) توکار اجرای لوله های آبرسانی(سرد و گرم) توکار مترطول ۵۵,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
7 لوله های آبرسانی (سرد و گرم) توکار اجرای لوله های آبرسانی(سرد و گرم) توکار مترطول ۵۵,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
8 لوله های آبرسانی (سرد و گرم) توکار اجرای لوله های آبرسانی(سرد و گرم) توکار مترطول ۶۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
9 لوله های آبرسانی (سرد و گرم) توکار اجرای لوله های آبرسانی(سرد و گرم) توکار مترطول ۸۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
10 لوله های آبرسانی (سرد و گرم) توکار اجرای لوله های آبرسانی(سرد و گرم) توکار مترطول ۱۲۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
11 اجرای لوله کشی لوله کشی فاضلاب، آب و باران، لوله های آبرسانی (سرد و گرم) توکار، لوله های آبرسانی (سرد و گرم) روکار روز مزد ۶۵۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
12 اجرای لوله کشی اجرای لوله کشی سرمایش و گرمایش روز مزد ۸۰۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده