دسته بندی ها

تخریب سازه فلزی

تخریب سازه فلزی

هزینه کارگر و ماشین آلات به عهده پیمانکار است و در صورت توافق مبلغ آهن آلات از دستمزد کم می شود.