آیا به اطلاعات شرکتهای تامین کننده مصالح دسترسی ندارید؟

آیا به اطلاعات شرکتهای تامین کننده مصالح دسترسی ندارید؟
آیا شما به عنوان کارفرما از گرفتن استعلام قیمت مصالح برای پروژه خود خسته شده اید؟

آیا شما به عنوان کارفرما از گرفتن استعلام قیمت مصالح برای پروژه خود خسته شده اید؟

آیا در خصوص نصب مصالح به مشاور نیاز دارید؟

آیا در خصوص نصب مصالح به مشاور نیاز دارید؟
آیا کارشناس بازرگانی شما از تفاوت قیمت ها سردرگم شده است

آیا کارشناس بازرگانی شما از تفاوت قیمت ها سردرگم شده است؟

آیا وقتی در جمعی از متخصصین حوزه ساختمان قرار میگیرید حرفهای جدید میشنوید و از شناختن مصالح سرخورده میشوید؟

آیا وقتی در جمعی از متخصصین حوزه ساختمان قرار میگیرید حرفهای جدید میشنوید و از شناختن مصالح سرخورده میشوید؟
آیا وقتی در جمعی از متخصصین حوزه ساختمان قرار میگیرید حرفهای جدید میشنوید و از شناختن مصالح سرخورده میشوید؟

آیا وقتی در جمعی از متخصصین حوزه ساختمان قرار میگیرید حرفهای جدید میشنوید و از شناختن مصالح سرخورده میشوید؟

آیا مثل قیمت دلار و طلا می خواهید قیمت مصالح را به روز ببینید؟

آیا مثل قیمت دلار و طلا می خواهید قیمت مصالح را به روز ببینید؟

پاسخ تمام این سوالات
در کارگشا

کاگشا،سامانه جامع صنعت ساختمان