دستمزد

  واحد: متر مربع
  قیمت : ۱۲۵,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۱۰۰,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۱۵۰,۰۰۰ (تومان)
  با توجه به نوع سقف سازه ، تعداد طبقات و تفکیک مصالح متغیر می باشد
  ۱۴۰۰/۱/۲۲
  واحد: متر مربع
  قیمت : ۱۲۵,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۱۰۰,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۱۵۰,۰۰۰ (تومان)
  همراه با کارگر و ماشین آلات/ با توجه به جداسازی مصالح ، نوع سقف و طبقات متغییر
  ۱۴۰۰/۱/۲۲
  واحد: مترمکعب
  قیمت : ۱۲۵,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۱۰۰,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۱۵۰,۰۰۰ (تومان)
  با لودر و بیل مکانیکی/ با توجه به نوع خاک و ارتفاع گود متغیر
  ۱۴۰۰/۱/۲۲
  واحد: مترمکعب
  قیمت : ۲۲۵,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۲۰۰,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۲۵۰,۰۰۰ (تومان)
  شامل: کندن با لودر و بیل مکانیکی، بارگیری و حمل نخاله/ با توجه به محل ، عمق و ارتفاع متغییر
  ۱۴۰۰/۱/۲۲
  واحد: مترمربع
  قیمت : ۱۲۵,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۱۰۰,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۱۵۰,۰۰۰ (تومان)
  شامل کارگر با ابزار آلات و کوبیدن خاک
  ۱۴۰۰/۱/۲۲
  واحد: مترطول
  قیمت : ۵۲۵,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۵۰۰,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۵۵۰,۰۰۰ (تومان)
  شامل اجرای حفاری ، انکرینگ ، مش گذاری ، شاتکریت و ساخت ، نصب سولجر /قیمت با توجه به طول نیلینگ و قطر گمانه متغییر می باشد
  ۱۴۰۰/۱/۲۲
  واحد: کیلوگرم
  قیمت : ۴,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۳,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۵,۰۰۰ (تومان)
  شامل: ساخت و نصب/ با توجه به ارتفاع خرپا متغییر
  ۱۴۰۰/۱/۲۲
  واحد: مترمربع
  قیمت : ۷۰,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۶۰,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۸۰,۰۰۰ (تومان)
  همراه با زیر سازی با سیمان
  ۱۴۰۰/۱/۲۲
  واحد: مترمربع
  قیمت : ۳۰,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۲۰,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۴۰,۰۰۰ (تومان)
  با توجه به ارتفاع متغییر
  ۱۴۰۰/۱/۲۲
  واحد: مترمربع
  قیمت : ۳۰,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۲۰,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۴۰,۰۰۰ (تومان)
  با توجه به ارتفاع متغییر
  ۱۴۰۰/۱/۲۲
  واحد: مترمربع
  قیمت : ۳۲,۵۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۱۵,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۵۰,۰۰۰ (تومان)
  با توجه به ارتفاع متغییر
  ۱۴۰۰/۱/۲۲
  واحد: متر طول
  قیمت : ۴۰,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۳۰,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۵۰,۰۰۰ (تومان)
  با توجه به ارتفاع و مسیر زهکشی متغییر
  ۱۴۰۰/۱/۲۲
  واحد: متر مربع
  قیمت : ۳۰,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۲۵,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۳۵,۰۰۰ (تومان)
  همراه با نگهداری (آب دهی )
  ۱۴۰۰/۱/۲۲
  واحد: کیلوگرم
  قیمت : ۳,۵۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۳,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۴,۰۰۰ (تومان)
  شامل خم و برش/ سایز میلگرد از نمره ۱۰ الی ۲۲
  ۱۴۰۰/۱/۲۲
  واحد: کیلوگرم
  قیمت : ۴,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۳,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۵,۰۰۰ (تومان)
  شامل: خم و برش/ سایز میلگرد از نمره ۲۲ الی ۳۲
  ۱۴۰۰/۱/۲۲
  واحد: متر مربع هرطرف
  قیمت : ۷۵,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۷۰,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۸۰,۰۰۰ (تومان)
  بدون قالب، جک و گیره/ ارتفاع کمتر از ۱/۵ متر
  ۱۴۰۰/۱/۲۲
  واحد: عدد
  قیمت : ۳۲۵,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۳۰۰,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۳۵۰,۰۰۰ (تومان)
  شامل: پیدا کردن اکس ، بولت گذاری و نصب صفحه ستون ۴ الی ۸ بولت
  ۱۴۰۰/۱/۲۲
  واحد: متر مکعب
  قیمت : ۱۹,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۱۸,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۲۰,۰۰۰ (تومان)
  شامل: ریختن، ویبره زدن ، پخش و تسطیح بتن
  ۱۴۰۰/۱/۲۲
  واحد: کیلوگرم
  قیمت : ۳,۵۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۳,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۴,۰۰۰ (تومان)
  شامل: خم ، برش و نصب / سایز میلگرد از نمره ۱۰ الی ۲۲
  ۱۴۰۰/۱/۲۲
  واحد: کیلوگرم
  قیمت : ۳,۵۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۳,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۴,۰۰۰ (تومان)
  شامل: خم ، برش و نصب / سایز میلگرد از نمره ۲۲ الی ۳۲
  ۱۴۰۰/۱/۲۲
  واحد: به ازای هرطرف به مترمربع
  قیمت : ۸۰,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۷۰,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۹۰,۰۰۰ (تومان)
  ارتفاع کمتر از ۳/۵۰ متر
  ۱۴۰۰/۱/۲۲
  واحد: مترمربع
  قیمت : ۹۰,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۸۰,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۱۰۰,۰۰۰ (تومان)
  ارتفاع کمتر از ۳/۵۰ متر
  ۱۴۰۰/۱/۲۲
  واحد: مترمکعب
  قیمت : ۵۵,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۵۰,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۶۰,۰۰۰ (تومان)
  شامل: ریختن، پخش و تسطیح بتن ، ویبره زدن و نگهداری بتن
  ۱۴۰۰/۱/۲۲
  واحد: کیلوگرم
  قیمت : ۴,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۳,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۵,۰۰۰ (تومان)
  شامل ساخت ، حمل و نصب در محل پروژه و هزینه ی الکترود با کارفرما می باشد
  ۱۴۰۰/۱/۲۲
  واحد: کیلوگرم
  قیمت : ۳,۷۵۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۳,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۴,۵۰۰ (تومان)
  شامل ساخت ، حمل و نصب در محل پروژه و هزینه ی پیچ و پرچ با کارفرما می باشد
  ۱۴۰۰/۱/۲۲
  واحد: کیلوگرم
  قیمت : ۴,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۳,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۵,۰۰۰ (تومان)
  شامل ساخت ، حمل و نصب در محل پروژه و هزینه ی پیچ و مهره با کارفرما می باشد
  ۱۴۰۰/۱/۲۲
  واحد: کیلوگرم
  قیمت : ۲,۵۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۲,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۳,۰۰۰ (تومان)
  هزینه جرثقیل جداگانه محاسبه می گردد.
  ۱۴۰۰/۱/۲۲
  واحد: کیلوگرم
  قیمت : ۲,۵۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۲,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۳,۰۰۰ (تومان)
  هزینه جرثقیل و پرچ جداگانه محاسبه می گردد.
  ۱۴۰۰/۱/۲۲
  واحد: کیلوگرم
  قیمت : ۲,۵۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۲,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۳,۰۰۰ (تومان)
  هزینه جرثقیل و پیچ و مهره جداگانه محاسبه می گردد.
  ۱۴۰۰/۱/۲۲
  واحد: کیلوگرم
  قیمت : ۳۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۲۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۴۰۰ (تومان)
  ۱۴۰۰/۱/۲۲
  واحد: مترمکعب
  قیمت : ۵۲,۵۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۴۵,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۶۰,۰۰۰ (تومان)
  شامل ریختن بتن و ویبره آن
  ۱۴۰۰/۱/۲۲
  واحد: مترمربع
  قیمت : ۱۴۰,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۱۰۰,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۱۸۰,۰۰۰ (تومان)
  اجرای سقف تیرچه بلوک با قالب، سولجر، جک و ...
  ۱۴۰۰/۱/۲۲
  واحد: مترمربع
  قیمت : ۴۲۷,۵۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۴۰۰,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۴۵۵,۰۰۰ (تومان)
  اجرای سقف تیرچه کرومیت با قالب، سولجر، جک و ...
  ۱۴۰۰/۱/۲۲
  واحد: مترمربع
  قیمت : ۵۵,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۵۰,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۶۰,۰۰۰ (تومان)
  شامل: نصب ورق و گل میخ/ مش بندی/ ریختن و تسطیح بتن
  ۱۴۰۰/۱/۲۲
  واحد: مترمربع
  قیمت : ۳۲۵,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۳۰۰,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۳۵۰,۰۰۰ (تومان)
  با قالب دور کار، سولجر و جک/ نصب داربست جداگانه محاسبه می گردد.
  ۱۴۰۰/۱/۲۲
  واحد: مترمربع
  قیمت : ۳۲۵,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۳۰۰,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۳۵۰,۰۰۰ (تومان)
  اجرای سقف دال بتنی ۲ طرفه
  ۱۴۰۰/۱/۲۲
  واحد: مترمربع
  قیمت : ۳۲۵,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۳۰۰,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۳۵۰,۰۰۰ (تومان)
  با قالب دور کار، سولجر و جک/ قالب سقف و نصب داربست جداگانه محاسبه می گردد.
  ۱۴۰۰/۱/۲۲
  واحد: مترمربع
  قیمت : ۲۷۵,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۲۵۰,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۳۰۰,۰۰۰ (تومان)
  با قالب دور کار، سولجر و جک/ قالب سقف و نصب داربست جداگانه محاسبه می گردد.
  ۱۴۰۰/۱/۲۲
  واحد: مترمربع
  قیمت : ۳۵۰,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۳۰۰,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۴۰۰,۰۰۰ (تومان)
  همراه با آرماتور بندی
  ۱۴۰۰/۱/۲۲
  واحد: متر مربع
  قیمت : ۳۲,۵۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۳۰,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۳۵,۰۰۰ (تومان)
  با توجه ارتفاع دیوار قیمت متغییر
  ۱۴۰۰/۱/۲۲
  واحد: متر مربع
  قیمت : ۳۲,۵۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۳۰,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۳۵,۰۰۰ (تومان)
  با توجه به قطر دیوار و ارتفاع دیوار قیمت متغییر
  ۱۴۰۰/۱/۲۲
  واحد: متر مربع
  قیمت : ۳۷,۵۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۳۵,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۴۰,۰۰۰ (تومان)
  با توجه به قطر دیوار و ارتفاع دیوار قیمت متغییر
  ۱۴۰۰/۱/۲۲
  واحد: متر مربع
  قیمت : ۳۷,۵۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۳۵,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۴۰,۰۰۰ (تومان)
  با توجه به قطر دیوار و ارتفاع دیوار قیمت متغییر
  ۱۴۰۰/۱/۲۲
  واحد: کیلوگرم
  قیمت : ۳۵,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۳۰,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۴۰,۰۰۰ (تومان)
  نصب وال پست به روش چوش به پلیت یا به روش میخ کوبی
  ۱۴۰۰/۱/۲۲
  واحد: عدد
  قیمت : ۱۲۵,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۱۰۰,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۱۵۰,۰۰۰ (تومان)
  شامل تراز و شاقول کردن درب
  ۱۴۰۰/۱/۲۲
  واحد: عدد
  قیمت : ۱۷۵,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۱۵۰,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۲۰۰,۰۰۰ (تومان)
  نصب چهارچوب همراه با کشیدن تیغه بالا و کنار درب
  ۱۴۰۰/۱/۲۲
  واحد: عدد
  قیمت : ۸۵,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۷۰,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۱۰۰,۰۰۰ (تومان)
  وابسته به طول و عرض پنجره متغییر
  ۱۴۰۰/۱/۲۲
  واحد: عدد
  قیمت : ۹۰,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۸۰,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۱۰۰,۰۰۰ (تومان)
  وابسته به طول و عرض کمد متغییر
  ۱۴۰۰/۱/۲۲
  واحد: طبقه
  قیمت : ۳۲۵,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۳۰۰,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۳۵۰,۰۰۰ (تومان)
  با توجه به ابعاد آسانسور متغییر
  ۱۴۰۰/۱/۲۲
  واحد: مترمربع
  قیمت : ۶۰,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۵۰,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۷۰,۰۰۰ (تومان)
  تا ارتفاع ۱۵ سانتی متر با این قیمت لحاظ می گردد.
  ۱۴۰۰/۱/۲۲
  • ۱
  • از ۵

  دیده شو