دستمزد

  واحد: متر طول
  قیمت : ۱۰,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۱۰,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۱۵,۰۰۰ (تومان)
  با توجه به ارتفاع و مسیر زهکشی متغییر
  ۱۳۹۹/۶/۱
  واحد: متر مربع
  قیمت : ۳۵,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۳۵,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۵۰,۰۰۰ (تومان)
  کاشی کاری دیوار و کف
  ۱۳۹۹/۶/۱
  واحد: متر مربع
  قیمت : ۲۵,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۲۵,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۴۰,۰۰۰ (تومان)
  با توجه به ابعاد موزاییک
  ۱۳۹۹/۶/۱
  واحد: متر مربع
  قیمت : ۱۰,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۱۰,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۱۳,۰۰۰ (تومان)
  ۱۳۹۹/۵/۲۶
  واحد: متر مربع
  قیمت : ۸۵,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۸۵,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۱۳۵,۰۰۰ (تومان)
  هزینه شامل شاسی کشی و نصب پنل با لوازم و مصالح
  ۱۳۹۹/۵/۲۵
  واحد: شیفت
  قیمت : ۱,۵۰۰,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۱,۵۰۰,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۳,۰۰۰,۰۰۰ (تومان)
  خاکبرداری با بابکت یا مینی بیل و هر شیفت ۸ ساعت کاری می باشد
  ۱۳۹۹/۵/۲۵
  واحد: پروژه
  قیمت : ۸,۰۰۰,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۸,۰۰۰,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ (تومان)
  لوله کشی تاسیسات ، نصب و راه اندازی تجهیزات استخر
  ۱۳۹۹/۵/۲۵
  واحد: متر مربع
  قیمت : ۳۰,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۴۵,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۴۵,۰۰۰ (تومان)
  ۱۳۹۹/۵/۲۵
  واحد: متر مربع
  قیمت : ۲۵,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۲۵,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۳۵,۰۰۰ (تومان)
  ۱۳۹۹/۵/۲۵
  واحد: متر مربع
  قیمت : ۴۵,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۴۵,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۶۰,۰۰۰ (تومان)
  با توجه به طرح متغیر می باشد
  ۱۳۹۹/۵/۲۵
  واحد: متر مربع
  قیمت : ۸۵,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۸۵,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۱۲۰,۰۰۰ (تومان)
  ۱۳۹۹/۵/۲۲
  واحد: طبقه
  قیمت : ۱۵۰,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۱۵۰,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۳۰۰,۰۰۰ (تومان)
  با توجه به ابعاد آسانسور متغییر
  ۱۳۹۹/۵/۵
  واحد: مترمربع
  قیمت : ۱۸,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۱۸,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۳۰,۰۰۰ (تومان)
  تا ارتفاع ۱۵ سانتی متر با این قیمت لحاظ می گردد.
  ۱۳۹۹/۵/۵
  واحد: متر مربع
  قیمت : ۵,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۵,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۱۲,۰۰۰ (تومان)
  با توجه به متراژ رول متغییر/ هزینه کپسول گاز متفاوت
  ۱۳۹۹/۵/۵
  واحد: مترمربع
  قیمت : ۷,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۷,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۱۴,۰۰۰ (تومان)
  جابجابی قیر جداگانه محاسبه می گردد.
  ۱۳۹۹/۵/۵
  واحد: متر طول
  قیمت : ۴۰,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۴۰,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۵۰,۰۰۰ (تومان)
  ۱۳۹۹/۵/۵
  واحد: عدد
  قیمت : ۱۲,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۱۲,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۱۷,۰۰۰ (تومان)
  ۱۳۹۹/۵/۵
  واحد: عدد
  قیمت : ۱۲,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۱۲,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۱۷,۰۰۰ (تومان)
  ۱۳۹۹/۵/۵
  واحد: مترطول
  قیمت : ۲۵,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۲۵,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۳۵,۰۰۰ (تومان)
  با لوله پولیکا
  ۱۳۹۹/۵/۵
  واحد: مترطول
  قیمت : ۲۰,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۲۰,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۳۲,۰۰۰ (تومان)
  با لوله پوشفیت/ همراه با وسایل و ابزار
  ۱۳۹۹/۵/۵
  واحد: مترطول
  قیمت : ۲۰,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۲۰,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۲۸,۰۰۰ (تومان)
  ۱۳۹۹/۵/۵
  واحد: مترطول
  قیمت : ۳۵,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۳۵,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۵۰,۰۰۰ (تومان)
  ۱۳۹۹/۵/۵
  واحد: مترطول
  قیمت : ۱۵,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۱۵,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۲۵,۰۰۰ (تومان)
  متراژ بالاتر از ۱۰ متر طول
  ۱۳۹۹/۵/۵
  واحد: مترمربع
  قیمت : ۴۰,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۴۰,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۵۵,۰۰۰ (تومان)
  ضخامت ورق بین ۰.۵ تا۱.۵ میل
  ۱۳۹۹/۵/۵
  واحد: عدد
  قیمت : ۱۵,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۱۵,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۲۵,۰۰۰ (تومان)
  ۱۳۹۹/۵/۵
  واحد: عدد
  قیمت : ۶۰۰,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۶۰۰,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۸۵۰,۰۰۰ (تومان)
  تا ظرفیت ۳۰۰ هزار کیلوکالری یک مرحله ای
  ۱۳۹۹/۵/۵
  واحد: عدد
  قیمت : ۱,۹۵۰,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۱,۹۵۰,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۲,۳۰۰,۰۰۰ (تومان)
  از ۳۰۰ تا ۸۰۰ هزار کیلوکالری دو مرحله ای
  ۱۳۹۹/۵/۵
  واحد: عدد
  قیمت : ۳۶۰,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۳۶۰,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۴۸۰,۰۰۰ (تومان)
  ۱۳۹۹/۵/۵
  واحد: عدد
  قیمت : ۴۵۰,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۴۵۰,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۵۰۰,۰۰۰ (تومان)
  ۱۳۹۹/۵/۵
  واحد: عدد
  قیمت : ۵۱۰,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۵۱۰,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۵۶۰,۰۰۰ (تومان)
  ۱۳۹۹/۵/۵
  واحد: عدد
  قیمت : ۲۵۰,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۲۵۰,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۳۲۰,۰۰۰ (تومان)
  ۱۳۹۹/۵/۵
  واحد: عدد
  قیمت : ۱۳۰,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۱۳۰,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۱۸۰,۰۰۰ (تومان)
  ۱۳۹۹/۵/۵
  واحد: واحد مسکونی
  قیمت : ۳۵۰,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۳۵۰,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۴۵۰,۰۰۰ (تومان)
  مجموعه شیرآلات بهداشتی هر واحد مسکونی برابر با ۵ عدد شیر
  ۱۳۹۹/۵/۵
  واحد: عدد
  قیمت : ۴۵,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۴۵,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۵۵,۰۰۰ (تومان)
  ۱۳۹۹/۵/۵
  واحد: عدد
  قیمت : ۳۰,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۳۰,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۴۵,۰۰۰ (تومان)
  ۱۳۹۹/۵/۵
  واحد: عدد
  قیمت : ۵۰,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۵۰,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۶۰,۰۰۰ (تومان)
  علم یونیکا چند تکه
  ۱۳۹۹/۵/۵
  واحد: عدد
  قیمت : ۱۲۰,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۱۲۰,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۱۷۰,۰۰۰ (تومان)
  نصب کامل روشویی با آینه
  ۱۳۹۹/۵/۵
  واحد: عدد
  قیمت : ۶۰,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۶۰,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۷۰,۰۰۰ (تومان)
  نصب کامل روشویی با آینه ساده
  ۱۳۹۹/۵/۵
  واحد: عدد
  قیمت : ۶۰,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۶۰,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۸۰,۰۰۰ (تومان)
  ۱۳۹۹/۵/۵
  واحد: عدد
  قیمت : ۸۰,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۸۰,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۱۰۰,۰۰۰ (تومان)
  ۱۳۹۹/۵/۵
  واحد: عدد
  قیمت : ۵۰,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۵۰,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۱۰۰,۰۰۰ (تومان)
  نصب سینک ظرفشویی توکار یک قلو و دوقلو
  ۱۳۹۹/۵/۵
  واحد: عدد
  قیمت : ۵۷,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۵۷,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۹۰,۰۰۰ (تومان)
  نصب سینک ظرفشویی توکار یک قلو و دوقلو با شیر مخلوط
  ۱۳۹۹/۵/۵
  واحد: عدد
  قیمت : ۲۵,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۲۵,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۳۵,۰۰۰ (تومان)
  ۱۳۹۹/۵/۵
  واحد: عدد
  قیمت : ۳۵,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۳۵,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۴۰,۰۰۰ (تومان)
  نصب سیفون ظرفشویی دوقلو
  ۱۳۹۹/۵/۵
  واحد: عدد
  قیمت : ۱۲۰,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۱۲۰,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۱۵۰,۰۰۰ (تومان)
  با توجه به مدل شاسی دار و قاب دار و وان جکوزی سیار متغییر
  ۱۳۹۹/۵/۵
  واحد: عدد
  قیمت : ۹۰,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۹۰,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۱۲۰,۰۰۰ (تومان)
  نصب فلاش تانک روی کار
  ۱۳۹۹/۵/۵
  واحد: عدد
  قیمت : ۲۵۰,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۲۵۰,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۴۰۰,۰۰۰ (تومان)
  نصب فلاش تانک توکار همراه با نصب مخزن درونی و شاسی بیرونی
  ۱۳۹۹/۵/۵
  واحد: عدد
  قیمت : ۱۲۰,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۱۲۰,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۱۵۰,۰۰۰ (تومان)
  ۱۳۹۹/۵/۵
  واحد: عدد
  قیمت : ۲۰۰,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۲۰۰,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۲۵۰,۰۰۰ (تومان)
  ۱۳۹۹/۵/۵
  واحد: عدد
  قیمت : ۷۵,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۷۵,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۱۲۰,۰۰۰ (تومان)
  وابسته به تعداد پنل یا پره
  ۱۳۹۹/۵/۵
  • ۱
  • از ۴

  دیده شو