دستمزد

  واحد: مترمکعب
  قیمت : ۳۰,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۳۰,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۵۸,۰۰۰ (تومان)
  بسته به نوع خاک و منطقه به وسیله بیل مکانیکی
  ۱۳۹۹/۴/۱
  واحد: مترمکعب
  قیمت : ۳۳۰,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۳۳۰,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۵۰۰,۰۰۰ (تومان)
  شامل کندن به وسیله بیل مکانیکی ، بارگیری و حمل با کامیون جفت
  ۱۳۹۹/۴/۱
  واحد: مترمربع
  قیمت : ۴,۵۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : --- (تومان)
  حداکثر قیمت : --- (تومان)
  فقط تسطیح دستی
  ۱۳۹۹/۴/۱
  واحد: مترطول
  قیمت : ۲۵۰,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۲۵۰,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۲۸۰,۰۰۰ (تومان)
  بسته به نوع خاک ( سخت یا سست ) با آرماتور نمره ی ۳۲
  ۱۳۹۹/۴/۱
  واحد: مترطول
  قیمت : ۲۸۰,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۲۸۰,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۳۱۰,۰۰۰ (تومان)
  اجرای استرند ۵ رشته ای
  ۱۳۹۹/۴/۱
  واحد: کیلوگرم
  قیمت : ۲,۵۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : --- (تومان)
  حداکثر قیمت : --- (تومان)
  جوشکاری و جاگذاری سولجر
  ۱۳۹۹/۴/۱
  واحد: مترمربع
  قیمت : ۲۲۰,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : --- (تومان)
  حداکثر قیمت : --- (تومان)
  تا ضخامت ۱۰ سانتی متر
  ۱۳۹۹/۴/۱
  واحد: مترطول
  قیمت : ۲۰۰,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : --- (تومان)
  حداکثر قیمت : --- (تومان)
  ۱۳۹۹/۴/۱
  واحد: کیلوگرم
  قیمت : ۳,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : --- (تومان)
  حداکثر قیمت : --- (تومان)
  ساخت و نصب
  ۱۳۹۹/۴/۱
  واحد: مترمربع
  قیمت : ۱۵,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۱۵,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۲۵,۰۰۰ (تومان)
  بدون مصالح
  ۱۳۹۹/۴/۱
  واحد: متر مربع
  قیمت : ۱۲,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : --- (تومان)
  حداکثر قیمت : --- (تومان)
  ۱۳۹۹/۴/۱
  واحد: کیلوگرم
  قیمت : ۸۵۰ (تومان)
  حداقل قیمت : --- (تومان)
  حداکثر قیمت : --- (تومان)
  آرماتور نمره ۱۲ تا ۱۸ - شامل خم و برش
  ۱۳۹۹/۴/۱
  واحد: عدد
  قیمت : ۲۵۰,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : --- (تومان)
  حداکثر قیمت : --- (تومان)
  بولت گذاری و نصب صفحه ستون با تعداد ۴ الی ۸ بولت
  ۱۳۹۹/۴/۱
  واحد: کیلوگرم
  قیمت : ۸۵۰ (تومان)
  حداقل قیمت : --- (تومان)
  حداکثر قیمت : --- (تومان)
  آرماتور نمره ۱۰ به بالا
  ۱۳۹۹/۴/۱
  واحد: متر مربع
  قیمت : ۲۵,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : --- (تومان)
  حداکثر قیمت : --- (تومان)
  با آجر فشاری تیغه ۱۰ سانتی متر
  ۱۳۹۹/۴/۱
  واحد: متر مربع
  قیمت : ۳۲,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : --- (تومان)
  حداکثر قیمت : --- (تومان)
  با آجر فشاری تیغه ۲۰ سانتی متر
  ۱۳۹۹/۴/۱
  واحد: متر مربع
  قیمت : ۴۵,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : --- (تومان)
  حداکثر قیمت : --- (تومان)
  با آجر فشاری تیغه ۳۵ سانتی متر
  ۱۳۹۹/۴/۱
  واحد: عدد
  قیمت : ۸۰,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : --- (تومان)
  حداکثر قیمت : --- (تومان)
  ۱۳۹۹/۴/۱
  واحد: متر مربع
  قیمت : ۶,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : --- (تومان)
  حداکثر قیمت : --- (تومان)
  بدون مصالح
  ۱۳۹۹/۴/۱
  واحد: مترطول
  قیمت : ۱۵,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : --- (تومان)
  حداکثر قیمت : --- (تومان)
  چسبی
  ۱۳۹۹/۴/۱
  واحد: مترطول
  قیمت : ۱۹,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : --- (تومان)
  حداکثر قیمت : --- (تومان)
  پوشفیت
  ۱۳۹۹/۴/۱
  واحد: واحد مسکونی
  قیمت : ۳۷۰,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : --- (تومان)
  حداکثر قیمت : --- (تومان)
  به صورت کلی و بدون مصالح
  ۱۳۹۹/۴/۱
  واحد: عدد
  قیمت : ۳۵,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : --- (تومان)
  حداکثر قیمت : --- (تومان)
  ۱۳۹۹/۴/۱
  واحد: عدد
  قیمت : ۲۰,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : --- (تومان)
  حداکثر قیمت : --- (تومان)
  ۱۳۹۹/۴/۱
  واحد: عدد
  قیمت : ۴۰,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : --- (تومان)
  حداکثر قیمت : --- (تومان)
  علم یونیکا چند تکه
  ۱۳۹۹/۴/۱
  واحد: عدد
  قیمت : ۱۳۰,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : --- (تومان)
  حداکثر قیمت : --- (تومان)
  ۱۳۹۹/۴/۱
  واحد: عدد
  قیمت : ۳۰,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : --- (تومان)
  حداکثر قیمت : --- (تومان)
  ۱۳۹۹/۴/۱
  واحد: عدد
  قیمت : ۴۵,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : --- (تومان)
  حداکثر قیمت : --- (تومان)
  ۱۳۹۹/۴/۱
  واحد: عدد
  قیمت : ۶۰,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : --- (تومان)
  حداکثر قیمت : --- (تومان)
  ۱۳۹۹/۴/۱
  واحد: عدد
  قیمت : ۳۰,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : --- (تومان)
  حداکثر قیمت : --- (تومان)
  یک قلو و دو قلو
  ۱۳۹۹/۴/۱
  واحد: عدد
  قیمت : ۵۰,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : --- (تومان)
  حداکثر قیمت : --- (تومان)
  دو قلو مخصوص با شیر مخلوط
  ۱۳۹۹/۴/۱
  واحد: عدد
  قیمت : ۲۵,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : --- (تومان)
  حداکثر قیمت : --- (تومان)
  ۱۳۹۹/۴/۱
  واحد: عدد
  قیمت : ۳۵,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : --- (تومان)
  حداکثر قیمت : --- (تومان)
  دو قلو
  ۱۳۹۹/۴/۱
  واحد: عدد
  قیمت : ۹۰,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : --- (تومان)
  حداکثر قیمت : --- (تومان)
  شاسی دار و قاب دار و وان جکوزی سیار
  ۱۳۹۹/۴/۱
  واحد: عدد
  قیمت : ۲۵,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : --- (تومان)
  حداکثر قیمت : --- (تومان)
  ۱۳۹۹/۴/۱
  واحد: عدد
  قیمت : ۹۵,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : --- (تومان)
  حداکثر قیمت : --- (تومان)
  ۱۳۹۹/۴/۱
  واحد: متر مربع
  قیمت : ۱۹,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : --- (تومان)
  حداکثر قیمت : --- (تومان)
  دیوار رنگ روغنی سقف رنگ پلاستیک - با مصالح
  ۱۳۹۹/۴/۱
  واحد: متر مربع
  قیمت : ۱۸,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : --- (تومان)
  حداکثر قیمت : --- (تومان)
  دیوار رنگ اکریلیک سقف رنگ پلاستیک - با مصالح
  ۱۳۹۹/۴/۱
  واحد: متر مربع
  قیمت : ۱۸,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : --- (تومان)
  حداکثر قیمت : --- (تومان)
  رنگ بلکا و کنیتکس - با مصالح
  ۱۳۹۹/۴/۱
  واحد: مترطول
  قیمت : ۱۰,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : --- (تومان)
  حداکثر قیمت : --- (تومان)
  نقاشی ابزار گچ بری - با مصالح
  ۱۳۹۹/۴/۱
  واحد: متر مربع
  قیمت : ۱۸,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : --- (تومان)
  حداکثر قیمت : --- (تومان)
  نقاشی نما روی داربست - با مصالح تا ارتفاع ۵ متر
  ۱۳۹۹/۴/۱
  واحد: متر مربع
  قیمت : ۱۱,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : --- (تومان)
  حداکثر قیمت : --- (تومان)
  دیوار رنگ روغنی سقف رنگ پلاستیک - بدون مصالح
  ۱۳۹۹/۴/۱
  واحد: متر مربع
  قیمت : ۱۲,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : --- (تومان)
  حداکثر قیمت : --- (تومان)
  دیوار رنگ اکریلیک سقف رنگ پلاستیک - بدون مصالح
  ۱۳۹۹/۴/۱
  واحد: متر مربع
  قیمت : ۹,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : --- (تومان)
  حداکثر قیمت : --- (تومان)
  نرده ساده - هر طرف
  ۱۳۹۹/۴/۱
  واحد: متر مربع
  قیمت : ۱۲,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : --- (تومان)
  حداکثر قیمت : --- (تومان)
  نرده فرفوژه - هر طرف
  ۱۳۹۹/۴/۱
  واحد: متر مربع
  قیمت : ۳۰,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : --- (تومان)
  حداکثر قیمت : --- (تومان)
  کاشی کاری با چسب کاشی دیوار
  ۱۳۹۹/۴/۱
  واحد: متر طول
  قیمت : ۵۰,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : --- (تومان)
  حداکثر قیمت : --- (تومان)
  کاشی کاری بین کابینت آشپزخانه با چسب کاشی
  ۱۳۹۹/۴/۱
  واحد: متر مربع
  قیمت : ۳۸,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : --- (تومان)
  حداکثر قیمت : --- (تومان)
  کاشی کاری دیوار با دوغاب
  ۱۳۹۹/۴/۱
  واحد: متر مربع
  قیمت : ۳۸,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : --- (تومان)
  حداکثر قیمت : --- (تومان)
  کاشی کاری بدنه ی آشپزخانه با کاشی به ابعاد ۳۰*۶۰
  ۱۳۹۹/۴/۱
  واحد: متر مربع
  قیمت : ۴۲,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : --- (تومان)
  حداکثر قیمت : --- (تومان)
  کاشی کاری بدنه ی حمام و توالت با کاشی ۳۰*۶۰
  ۱۳۹۹/۴/۱
  • ۱
  • از ۲

  دیده شو