دستمزد

  واحد: عدد
  قیمت : ۲۰۰,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۲۰۰,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۲۷۰,۰۰۰ (تومان)
  ۱۳۹۹/۸/۱۴
  واحد: عدد
  قیمت : ۸۰,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۸۰,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۱۳۰,۰۰۰ (تومان)
  وابسته به تعداد پنل یا پره
  ۱۳۹۹/۸/۱۴
  واحد: عدد
  قیمت : ۱۲۰,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۱۲۰,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۱۵۰,۰۰۰ (تومان)
  ۱۳۹۹/۸/۱۴
  واحد: عدد
  قیمت : ۴,۵۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۴,۵۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۸,۰۰۰ (تومان)
  نصب کلید و پریز همراه با قرار دادن قوطی ها و اتصال سیم ها
  ۱۳۹۹/۸/۱۴
  واحد: متر مربع
  قیمت : ۱۲,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۱۲,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۱۶,۰۰۰ (تومان)
  بدون مصالح
  ۱۳۹۹/۸/۱۴
  واحد: متر مربع
  قیمت : ۱۴,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۱۴,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۱۸,۰۰۰ (تومان)
  بدون مصالح
  ۱۳۹۹/۸/۱۴
  واحد: متر مربع
  قیمت : ۱۷,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۱۷,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۲۰,۰۰۰ (تومان)
  بدون مصالح
  ۱۳۹۹/۸/۱۴
  واحد: متر طول
  قیمت : ۱۰,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۱۰,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۱۲,۰۰۰ (تومان)
  بدون مصالح
  ۱۳۹۹/۸/۱۴
  واحد: متر مربع
  قیمت : ۵۰,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۵۰,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۱۲۰,۰۰۰ (تومان)
  همراه با رنگ/ بدون هزینه داربست
  ۱۳۹۹/۸/۱۴
  واحد: متر مربع
  قیمت : ۱۲,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۱۲,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۱۶,۰۰۰ (تومان)
  هر وجه آن جداگانه محاسبه می گردد
  ۱۳۹۹/۸/۱۴
  واحد: متر مربع
  قیمت : ۱۵,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۱۵,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۱۸,۰۰۰ (تومان)
  هر وجه آن جداگانه محاسبه می گردد/ با توجه به نوع نرده متغییر
  ۱۳۹۹/۸/۱۴
  واحد: متر مربع
  قیمت : ۴۵,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۶۵,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۶۵,۰۰۰ (تومان)
  کاشی کاری دیوار و کف
  ۱۳۹۹/۸/۱۴
  واحد: متر طول
  قیمت : ۵۰,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۵۰,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۷۵,۰۰۰ (تومان)
  با چسب کاشی
  ۱۳۹۹/۸/۱۴
  واحد: متر مربع
  قیمت : ۴۰,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۴۰,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۶۰,۰۰۰ (تومان)
  ۱۳۹۹/۸/۱۴
  واحد: متر مربع
  قیمت : ۴۰,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۴۰,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۶۰,۰۰۰ (تومان)
  با کاشی به ابعاد ۳۰*۶۰ سانتی متر
  ۱۳۹۹/۸/۱۴
  واحد: متر مربع
  قیمت : ۴۰,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۴۰,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۶۰,۰۰۰ (تومان)
  با کاشی به ابعاد ۳۰*۶۰ سانتی متر
  ۱۳۹۹/۸/۱۴
  واحد: متر مربع
  قیمت : ۴۰,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۴۰,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۶۰,۰۰۰ (تومان)
  با کاشی به ابعاد ۴۰*۸۱ سانتی متر
  ۱۳۹۹/۸/۱۴
  واحد: متر مربع
  قیمت : ۴۵,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۴۵,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۶۵,۰۰۰ (تومان)
  با کاشی به ابعاد ۴۰*۸۰/ با توجه به پیچش راه پله متغییر
  ۱۳۹۹/۸/۱۴
  واحد: متر طول
  قیمت : ۴۰,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۴۰,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۵۵,۰۰۰ (تومان)
  شمشیری کنار پله
  ۱۳۹۹/۸/۱۴
  واحد: متر مربع
  قیمت : ۹۰,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۹۰,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۱۵۰,۰۰۰ (تومان)
  کاشی کاری با دوغاب/ با توجه به طرح نقشه و ابعاد کاشی متغییر
  ۱۳۹۹/۸/۱۴
  واحد: متر مربع
  قیمت : ۳۵,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۳۵,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۴۰,۰۰۰ (تومان)
  با توجه به ابعاد موزاییک
  ۱۳۹۹/۸/۱۴
  واحد: متر مربع
  قیمت : ۴۰,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۴۰,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۵۵,۰۰۰ (تومان)
  بدون مصالح
  ۱۳۹۹/۸/۱۴
  واحد: متر مربع
  قیمت : ۴۵,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۴۵,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۵۵,۰۰۰ (تومان)
  بدون مصالح
  ۱۳۹۹/۸/۱۴
  واحد: متر مربع
  قیمت : ۴۵,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۴۵,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۵۵,۰۰۰ (تومان)
  بدون مصالح
  ۱۳۹۹/۸/۱۴
  واحد: متر مربع
  قیمت : ۴۰,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۴۰,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۵۰,۰۰۰ (تومان)
  ۱۳۹۹/۸/۱۴
  واحد: متر مربع
  قیمت : ۶۰,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۶۰,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۸۰,۰۰۰ (تومان)
  سنگ کاری به همراه فارسی بری
  ۱۳۹۹/۸/۱۴
  واحد: متر مربع
  قیمت : ۱۰۰,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۱۰۰,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۱۲۰,۰۰۰ (تومان)
  ۱۳۹۹/۸/۱۴
  واحد: متر مربع
  قیمت : ۱۲۰,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۱۲۰,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۲۰۰,۰۰۰ (تومان)
  ۱۳۹۹/۸/۱۴
  واحد: متر مربع
  قیمت : ۶,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۶,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۸,۰۰۰ (تومان)
  ۱۳۹۹/۸/۱۴
  واحد: متر مربع
  قیمت : ۸,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۸,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۱۳,۰۰۰ (تومان)
  ۱۳۹۹/۸/۱۴
  واحد: رولی
  قیمت : ۱۵,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۱۵,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۲۵,۰۰۰ (تومان)
  نصب کاغذ دیواری ایرانی و خارجی به عرض ۵۰ و ۶۰ سانتی متر
  ۱۳۹۹/۸/۱۴
  واحد: رولی
  قیمت : ۵۰,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۵۰,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۷۵,۰۰۰ (تومان)
  نصب کاغذ دیواری خارجی به عرض ۷۵ سانتی متر و ۱ متر
  ۱۳۹۹/۸/۱۴
  واحد: متر مربع
  قیمت : ۹,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۹,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۱۵,۰۰۰ (تومان)
  ۱۳۹۹/۸/۱۴
  واحد: متر مربع
  قیمت : ۴۵,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۴۵,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۷۵,۰۰۰ (تومان)
  ۱۳۹۹/۸/۱۴
  واحد: متر مربع
  قیمت : ۱۳,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۱۳,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۲۰,۰۰۰ (تومان)
  ۱۳۹۹/۸/۱۴
  واحد: متر مربع
  قیمت : ۱۳,۵۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۱۳,۵۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۲۰,۰۰۰ (تومان)
  ۱۳۹۹/۸/۱۴
  واحد: متر طول
  قیمت : ۴۵,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۴۵,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۷۵,۰۰۰ (تومان)
  ۱۳۹۹/۸/۱۴
  واحد: متر طول
  قیمت : ۹۵,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۹۵,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۱۳۰,۰۰۰ (تومان)
  ۱۳۹۹/۸/۱۴
  واحد: متر طول
  قیمت : ۱۰۰,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۱۰۰,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۱۲۵,۰۰۰ (تومان)
  ۱۳۹۹/۸/۱۴
  واحد: عدد
  قیمت : ۱۰۰,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۱۰۰,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۱۵۰,۰۰۰ (تومان)
  ۱۳۹۹/۸/۱۴
  واحد: متر طول
  قیمت : ۴۰,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۴۰,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۵۰,۰۰۰ (تومان)
  ۱۳۹۹/۸/۱۴
  واحد: متر طول
  قیمت : ۲۰۰,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۲۰۰,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۲۵۰,۰۰۰ (تومان)
  با ابزار و سرتاجی ساده
  ۱۳۹۹/۸/۱۴
  واحد: عدد
  قیمت : ۳۵۰,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۳۵۰,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۵۰۰,۰۰۰ (تومان)
  هر عدد تا ارتفاع ۳.۵ متر
  ۱۳۹۹/۸/۱۴
  واحد: عدد
  قیمت : ۲۵۰,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۲۵۰,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۳۵۰,۰۰۰ (تومان)
  هر عدد تا ارتفاع ۳.۵ متر
  ۱۳۹۹/۸/۱۴
  واحد: متر طول
  قیمت : ۱۲۰,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۱۲۰,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۱۸۰,۰۰۰ (تومان)
  وابسته به نوع کار
  ۱۳۹۹/۸/۱۴
  واحد: متر طول
  قیمت : ۱۰۰,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۱۰۰,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۱۶۰,۰۰۰ (تومان)
  وابسته به نوع کار
  ۱۳۹۹/۸/۱۴
  واحد: متر طول
  قیمت : ۱۵۰,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۱۵۰,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۱۸۰,۰۰۰ (تومان)
  وابسته به نوع کار
  ۱۳۹۹/۸/۱۴
  واحد: متر طول
  قیمت : ۱۴۰,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۱۴۰,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۱۸۰,۰۰۰ (تومان)
  وابسته به نوع کار
  ۱۳۹۹/۸/۱۴
  واحد: متر طول
  قیمت : ۳,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۳,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۴,۵۰۰ (تومان)
  نصب قرنیز ۷ و ۹ سانتی متر
  ۱۳۹۹/۸/۱۴
  واحد: عدد
  قیمت : ۸۰,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۸۰,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۱۲۰,۰۰۰ (تومان)
  نصب بر روی فرم
  ۱۳۹۹/۸/۱۴
  • ۱
  • از ۴

  دیده شو