دستمزد

  واحد: متر مربع
  قیمت : ۲۸,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۲۸,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۳۰,۰۰۰ (تومان)
  با توجه ارتفاع دیوار قیمت متغییر
  ۱۳۹۹/۱۱/۲۱
  واحد: کیلوگرم
  قیمت : ۱,۸۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۱,۸۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۲,۰۰۰ (تومان)
  نصب وال پست به روش چوش به پلیت یا به روش میخ کوبی
  ۱۳۹۹/۱۱/۲۱
  واحد: کیلو گرم
  قیمت : ۲,۵۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۲,۵۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۴,۰۰۰ (تومان)
  قیمت ساخت بستگی به سایز نبشی دارد
  ۱۳۹۹/۱۱/۲۱
  واحد: متر طول
  قیمت : ۱۵,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۱۵,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۱۷,۰۰۰ (تومان)
  نصب قرنیز با ملات دوغابی
  ۱۳۹۹/۱۱/۲۱
  واحد: متر طول
  قیمت : ۱۱,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۱۱,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۱۴,۰۰۰ (تومان)
  نصب قرنیز با چسب
  ۱۳۹۹/۱۱/۲۱
  واحد: متر مربع
  قیمت : ۱۵۰,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۱۵۰,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۱۸۰,۰۰۰ (تومان)
  نصب کابین زمینی و هوای
  ۱۳۹۹/۱۱/۲۱
  واحد: کیلوگرم
  قیمت : ۱,۸۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۱,۸۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۲,۵۰۰ (تومان)
  شامل خم و برش/ سایز میلگرد از نمره ۲۲ الی ۳۲
  ۱۳۹۹/۱۱/۲۱
  واحد: متر مربع
  قیمت : ۳۰,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۳۰,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۳۲,۰۰۰ (تومان)
  با قطر ۱۵ سانتی متر وبا توجه ارتفاع دیوار قیمت متغییر
  ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
  واحد: متر مربع
  قیمت : ۳۲,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۳۲,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۳۵,۰۰۰ (تومان)
  با قطر ۲۰ سانتی متر وبا توجه ارتفاع دیوار قیمت متغییر
  ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
  واحد: متر مربع
  قیمت : ۲۹,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۲۹,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۳۱,۰۰۰ (تومان)
  با قطر ۱۵ سانتی متر وبا توجه ارتفاع دیوار قیمت متغییر
  ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
  واحد: متر مربع
  قیمت : ۳۰,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۳۰,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۳۲,۰۰۰ (تومان)
  با قطر ۲۰ سانتی متر وبا توجه ارتفاع دیوار قیمت متغییر
  ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
  واحد: متر مربع
  قیمت : ۲۹,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۲۹,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۳۲,۰۰۰ (تومان)
  با قطر ۱۵ سانتی متر وبا توجه ارتفاع دیوار قیمت متغییر
  ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
  واحد: متر مربع
  قیمت : ۳۰,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۳۰,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۳۵,۰۰۰ (تومان)
  با قطر ۲۰ سانتی متر وبا توجه ارتفاع دیوار قیمت متغییر
  ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
  واحد: متر مربع
  قیمت : ۳۰,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۳۰,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۳۲,۰۰۰ (تومان)
  با قطر ۱۵ سانتی متر وبا توجه ارتفاع دیوار قیمت متغییر
  ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
  واحد: متر مربع
  قیمت : ۳۲,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۳۲,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۳۵,۰۰۰ (تومان)
  با قطر ۲۰ سانتی متر وبا توجه ارتفاع دیوار قیمت متغییر
  ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
  واحد: متر مربع
  قیمت : ۱۳۰,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۱۳۰,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۱۶۰,۰۰۰ (تومان)
  ۱۳۹۹/۱۱/۱۸
  واحد: متر مربع
  قیمت : ۴۰,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۴۰,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۷۰,۰۰۰ (تومان)
  با توجه به نوع طرح متغییر است
  ۱۳۹۹/۱۱/۱۸
  واحد: متر مربع
  قیمت : ۴۰۰,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۴۰۰,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۷۰۰,۰۰۰ (تومان)
  ۱۳۹۹/۱۱/۱۸
  واحد: متر مربع
  قیمت : ۱۰,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۱۰,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۱۵,۰۰۰ (تومان)
  ۱۳۹۹/۱۱/۱۸
  واحد: متر مربع
  قیمت : ۴۰,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۴۰,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۵۰,۰۰۰ (تومان)
  با توجه به ابعاد موزاییک متغییر
  ۱۳۹۹/۱۱/۱۸
  واحد: متری
  قیمت : ۴,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۴,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۶,۰۰۰ (تومان)
  ۱۳۹۹/۱۱/۱۸
  واحد: متری
  قیمت : ۵,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۵,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۷,۰۰۰ (تومان)
  ۱۳۹۹/۱۱/۱۸
  واحد: پروژه
  قیمت : ۵,۰۰۰,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۵,۰۰۰,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۷,۰۰۰,۰۰۰ (تومان)
  همراه با ابزار و لوازم مورد نیاز
  ۱۳۹۹/۱۱/۱۸
  واحد: عدد
  قیمت : ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ (تومان)
  همراه با اجرای زیرساخت و نصب
  ۱۳۹۹/۱۱/۱۸
  واحد: عدد
  قیمت : ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ (تومان)
  همراه با اجرای زیرساخت و نصب
  ۱۳۹۹/۱۱/۱۸
  واحد: عدد
  قیمت : ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ (تومان)
  همراه با اجرای زیرساخت و نصب
  ۱۳۹۹/۱۱/۱۸
  واحد: شیفت
  قیمت : ۲,۰۰۰,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۲,۰۰۰,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۲,۸۰۰,۰۰۰ (تومان)
  خاکبرداری با بابکت یا مینی بیل و هر شیفت ۸ ساعت کاری می باشد
  ۱۳۹۹/۱۱/۱۸
  واحد: متر مربع
  قیمت : ۱۰,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۱۰,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۱۴,۰۰۰ (تومان)
  ۱۳۹۹/۱۱/۱۸
  واحد: پروژه
  قیمت : ۱,۰۰۰,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۱,۰۰۰,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۱,۵۰۰,۰۰۰ (تومان)
  لوله کشی تاسیسات با لوله پلی پروپیلن ، نصب و راه اندازی تجهیزات استخر
  ۱۳۹۹/۱۱/۱۸
  واحد: متر مربع
  قیمت : ۴۰,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۴۰,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۵۰,۰۰۰ (تومان)
  آب بندی به روش ملات آب بندی و چسب بتن آب بندی
  ۱۳۹۹/۱۱/۱۸
  واحد: متر مربع
  قیمت : ۴۰,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۴۰,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۶۰,۰۰۰ (تومان)
  ۱۳۹۹/۱۱/۱۸
  واحد: متر مربع
  قیمت : ۱۸۰,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۱۸۰,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۲۲۰,۰۰۰ (تومان)
  با توجه به طرح متغیر می باشد
  ۱۳۹۹/۱۱/۱۸
  واحد: متر مربع
  قیمت : ۱۸,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۱۸,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۲۰,۰۰۰ (تومان)
  بدون مصالح
  ۱۳۹۹/۱۱/۱۵
  واحد: متر مربع
  قیمت : ۲۰,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۲۰,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۲۵,۰۰۰ (تومان)
  بدون مصالح
  ۱۳۹۹/۱۱/۱۵
  واحد: متر طول
  قیمت : ۱۲,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۱۲,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۱۵,۰۰۰ (تومان)
  بدون مصالح
  ۱۳۹۹/۱۱/۱۵
  واحد: متر مربع
  قیمت : ۹۰,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۹۰,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۱۳۰,۰۰۰ (تومان)
  همراه با رنگ پایه آب / بدون هزینه داربست
  ۱۳۹۹/۱۱/۱۵
  واحد: متر مربع
  قیمت : ۱۵,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۱۵,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۲۰,۰۰۰ (تومان)
  هر وجه آن جداگانه محاسبه می گردد
  ۱۳۹۹/۱۱/۱۵
  واحد: متر مربع
  قیمت : ۱۷,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۱۷,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۲۰,۰۰۰ (تومان)
  هر وجه آن جداگانه محاسبه می گردد/ با توجه به نوع نرده متغییر
  ۱۳۹۹/۱۱/۱۵
  واحد: متر مربع
  قیمت : ۶۰,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۶۰,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۸۰,۰۰۰ (تومان)
  نصب کاشی با چسب کاشی
  ۱۳۹۹/۱۱/۱۵
  واحد: متر طول
  قیمت : ۶۰,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۶۰,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۸۵,۰۰۰ (تومان)
  نصب کاشی با چسب کاشی
  ۱۳۹۹/۱۱/۱۵
  واحد: متر مربع
  قیمت : ۵۰,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۵۰,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۶۵,۰۰۰ (تومان)
  با دوغاب سیمانی
  ۱۳۹۹/۱۱/۱۵
  واحد: متر مربع
  قیمت : ۴۵,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۴۵,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۷۰,۰۰۰ (تومان)
  با کاشی به ابعاد ۳۰*۶۰ سانتی متر با دوغاب سیمانی
  ۱۳۹۹/۱۱/۱۵
  واحد: متر مربع
  قیمت : ۵۰,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۵۰,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۸۰,۰۰۰ (تومان)
  با کاشی به ابعاد ۳۰*۶۰ سانتی متر با دوغاب سیمانی
  ۱۳۹۹/۱۱/۱۵
  واحد: متر مربع
  قیمت : ۵۰,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۵۰,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۸۰,۰۰۰ (تومان)
  با کاشی به ابعاد ۴۰*۸۰ سانتی متر با دوغاب سیمانی
  ۱۳۹۹/۱۱/۱۵
  واحد: متر مربع
  قیمت : ۵۰,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۵۰,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۸۰,۰۰۰ (تومان)
  با کاشی به ابعاد ۴۰*۸۰/ با توجه به پیچش راه پله متغییر با دوغاب سیمانی
  ۱۳۹۹/۱۱/۱۵
  واحد: متر طول
  قیمت : ۵۰,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۵۰,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۷۵,۰۰۰ (تومان)
  با دوغاب سیمانی
  ۱۳۹۹/۱۱/۱۵
  واحد: متر مربع
  قیمت : ۱۸۰,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۱۸۰,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۲۲۰,۰۰۰ (تومان)
  کاشی کاری با دوغاب/ با توجه به طرح نقشه و ابعاد کاشی متغییر
  ۱۳۹۹/۱۱/۱۵
  واحد: متر مربع
  قیمت : ۴۰,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۴۰,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۵۰,۰۰۰ (تومان)
  با توجه به ابعاد موزاییک
  ۱۳۹۹/۱۱/۱۵
  واحد: متر مربع
  قیمت : ۶۵,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۸۰,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۸۰,۰۰۰ (تومان)
  بدون مصالح
  ۱۳۹۹/۱۱/۱۵
  واحد: متر مربع
  قیمت : ۸۰,۰۰۰ (تومان)
  حداقل قیمت : ۸۰,۰۰۰ (تومان)
  حداکثر قیمت : ۱۰۰,۰۰۰ (تومان)
  بدون مصالح
  ۱۳۹۹/۱۱/۱۵
  • ۱
  • از ۵

  دیده شو