آگهی مناقصه احداث ساختمان اداری

آگهی مناقصه احداث ساختمان اداری
دسته بندی : مناقصه اجرای ساختمان 0 تا 100
دستگاه مناقصه گذار : اداره کل ثبت اسناد و املاک استان کردستان
استان : كردستان
شهر : سنندج

اداره کل ثبت اسناد و املاک استان کردستان در نظر دارد طی مناقصه عمومی، نسبت به احداث ساختمان اداری ثبت اسناد و املاک شهرستان دهگلان به شرح زیر برگزار نماید. 

تلفن مناقصه گذار : ۰۸۷۳۳۲۸۶۱۹۲
آخرین تاریخ تسلیم پیشنهاد : ۱۳۹۷/۱۲/۱۹
ساعت تسلیم پیشنهاد : ۱۲:۰۰
تاریخ بازگشایی پاکت ها : ۱۳۹۷/۱۲/۲۱
ساعت بازگشایی پاکت ها : ۱۰:۰۰

سایر توضیحات

کد آگهی KRG-T-2031

موضوع مناقصه 

اداره کل ثبت اسناد و املاک استان کردستان در نظر دارد طی مناقصه عمومی، نسبت به احداث ساختمان اداری ثبت اسناد و املاک شهرستان دهگلان به شرح زیر برگزار نماید. 
کلیه مراحل برگزاری مناقصه در سامانه الکترونیکی دولت به نشانی www.setadiran.ir برگزار خواهد شد.

مهلت ارائه پیشنهاد

ساعت 12:00 مورخ 97/12/19

زمان بازگشایی پاکات

ساعت10:00 مورخ 97/12/21  

نشانی مناقصه گذار

سنندج، بلوار جانبازان، اداره کل ثبت اسناد و املاک.

شماره تماس

08733286192