نوع 
موضوع
مزایده/مناقصه گذار
مهلت شرکت
استان
بازدید
مناقصه
شرکت سیمان بهبهان
۱۳۹۷/۷/۱
خوزستان
۱۵ نفر بازدید
مناقصه
معاونت مهندسی نیروی انتظامی
تهران
۱۲ نفر بازدید
مناقصه
معاونت مهندسی نیروی انتظامی
تهران
۱۲ نفر بازدید
مناقصه
سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری تهران
تهران
۲۵ نفر بازدید
مناقصه
سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری تهران
تهران
۲۲ نفر بازدید
مناقصه
سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری تهران
تهران
۲۴ نفر بازدید
مناقصه
شرکت ایرانسازه
آذربايجان شرقي
۱۵ نفر بازدید
مناقصه
سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری تهران
تهران
۱۵ نفر بازدید
مناقصه
شرکت مدیریت تولید برق شهید مفتح (نیروگاه شهید مفتح)
۱۳۹۷/۷/۳
همدان
۱۳ نفر بازدید
مناقصه
دانشگاه سیستان و بلوچستان
۱۳۹۷/۷/۱۸
سيستان و بلوچستان
۱۲ نفر بازدید
مناقصه
شرکت شهرک های صنعتی استان البرز
۱۳۹۷/۷/۱۴
البرز
۱۶ نفر بازدید
مناقصه
شرکت برق منطقه ای تهران
۱۳۹۷/۷/۱۴
تهران
۳۸ نفر بازدید
مناقصه
قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص)
۱۳۹۷/۷/۷
بوشهر
۲۳ نفر بازدید
مناقصه
شــرکت  مهندسی و توســعه گاز ایران
سيستان و بلوچستان
۱۱ نفر بازدید
مناقصه
شهرداری رودهن
۱۳۹۷/۷/۵
تهران
۳۸ نفر بازدید
مناقصه
شرکت مجتمع صنعتی اســفرایندر
۱۳۹۷/۷/۱۵
خراسان شمالي
۱۶ نفر بازدید
مناقصه
دانشـگاه علوم پزشـکی و خدمات بهداشـتی درمانی زنجان
۱۳۹۷/۷/۱۶
زنجان
۱۸ نفر بازدید
مناقصه
شرکت سیمان بهبهان
خوزستان
۴۶ نفر بازدید
مناقصه
دهیاری روستای کردک
۱۳۹۷/۷/۵
مركزي
۲۴ نفر بازدید
مناقصه
بنیاد امور بیماری های خاص
مازندران
۲۲ نفر بازدید