نوع 
موضوع
مزایده/مناقصه گذار
مهلت شرکت
استان
بازدید
مناقصه
شهرداری فریدون کنار
۱۳۹۷/۸/۲۹
مازندران
۲ نفر بازدید
مناقصه
اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان گلستان
۱۳۹۷/۹/۱۰
گلستان
۴ نفر بازدید
مناقصه
اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان گلستان
۱۳۹۷/۹/۱۰
گلستان
۵ نفر بازدید
مناقصه
اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان گلستان
۱۳۹۷/۹/۱۰
گلستان
۸ نفر بازدید
مناقصه
شرکت مهندسی توسعه سایپا
تهران
۴ نفر بازدید
مناقصه
فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران
تهران
۱۳ نفر بازدید
مناقصه
دانشگاه سلمان فارسی کازرون
فارس
۲ نفر بازدید
مناقصه
شرکت توزیع نیروی برق اهواز
۱۳۹۷/۹/۵
خوزستان
۴ نفر بازدید
مناقصه
شرکت رهاورد سازندگی آزادگان رسا
تهران
۲ نفر بازدید
مناقصه
شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی
۱۳۹۷/۹/۱۱
خراسان رضوي
۲ نفر بازدید
مناقصه
شرکت شاهد
تهران
۴ نفر بازدید
مناقصه
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
۱۳۹۷/۹/۱۲
تهران
۱۴ نفر بازدید
مناقصه
شهرداری ساوه
۱۳۹۷/۹/۵
مركزي
۸ نفر بازدید
مناقصه
شبکه بهداشت و درمان شهرستان نطنز 
۱۳۹۷/۹/۸
اصفهان
۶ نفر بازدید
مناقصه
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک
مركزي
۱۱ نفر بازدید
مناقصه
اداره کل راه و شهرسازی استان خوزستان
۱۳۹۷/۹/۵
خوزستان
۳۵ نفر بازدید
مناقصه
اداره کل راه و شهرسازی استان خوزستان
۱۳۹۷/۹/۵
خوزستان
۱۶ نفر بازدید
مناقصه
شهرداری شهر قدس
تهران
۱۹ نفر بازدید
مناقصه
شهرداری صباشهر
تهران
۲۲ نفر بازدید
مناقصه
شهرداری کاشمر
۱۳۹۷/۸/۳۰
خراسان رضوي
۱۶ نفر بازدید