نوع  موضوع مزایده/مناقصه گذار مهلت شرکت استان بازدید
حراج حراج لیوان سفالی علی تهران 21
تعداد کل موارد: 1