مرضیه منصور

| کارشناسی

صادق صابری

عمران | کارشناسی

احمد یاقوتی

عمران | کارشناسی

بال اسلوب نوین

09127746624 مدیر اجرایی:مهندس رحیمی

پوریا فاضل زاد

عمران | کارشناسی ارشد

خشایار راشدی

عمران | کارشناسی ارشد

محمدمهدی فراوانی

عمران | کارشناسی ارشد

زینب آینی

| کارشناسی

آرش اربابان اصفهانی

معماری | کارشناسی ارشد

احسان اسحق زاده

عمران | کارشناسی

سیروس کوهیان افضل

مهندسی مکانیک | کارشناسی ارشد

سیدجلال موسوی فرد

عمران | کارشناسی ارشد

شادی سلیمی مقدم

مهندسی عمران | کارشناسی ارشد

سعید رحیمی

برق | کارشناسی

مهیار مددخانی

معماری | کارشناسی ارشد