یاشار اطلاعی

عمران عمران | کارشناسی

سهیل قربانی

عمران سازه | کارشناسی ارشد

آروند

۰۲۱۶۵۲۹۵۴۵۸

روهام شیخ

معماری | کارشناسی ارشد

حسین توکلی

عمران_سازه | کارشناسی ارشد

شاهین مهری قیه بلاغی

معماری | کارشناسی

منیره حلاج مفرد

معماری - کامپیوتر | کارشناسی

هادی خاندان

مهندسی عمران-زلزله | کارشناسی ارشد

حمیدرضا هادی

تکنولوژی عمران | کارشناسی

مرتضی اصغری

عمران-سازه | کارشناسی ارشد

امیر جمشیدی

معماری | کارشناسی

مریم اسمعیلی

مهندس عمران-گرایش سازه | کارشناسی ارشد

رسول اسلامی

عمران | کارشناسی

امین پسند

برنامه ریزی شهری | کارشناسی ارشد