تندیس نمای آرمان

تندیس نمای آرمان

استان :تهران
شهر :تهران
موضوع فعالیت :تولیدکننده ورق کامپوزیت پانل و ترموود
پست الکترونیک :a.r@tandisnama.com
آدرس :تهران-خیابان ولیعصر (عج) بالاتر از شهید بهشتی-انتـهــای کــوچــه پردیـس-پـــلاک ۱-ســاختمـان تندیـس-طبقه سوم-واحد ۱۱ و ۱۲

توضیحات

شـرکت تندیـس نمای آرمـان در سـال ۱۳۸۲ و از مجموعـه بازرگانـی ربیعـی بـا هـدف و شـعار عرضه مصالـح نویـن در صنعـت سـاختمان، شـکل گرفت. این شـرکت اولیـن عرضه کننده شیشـه های دکوراتیـو Stain Galss و Art Glass در ایـران مـی باشـد.
همزمـان بـا معرفـی ورق آلومینیـوم کامپوزیـت پنـل)ALUMINIUMCOMPOSITEPANEL (ACP در دنیا، این شـرکت از زمـره پیشـگامان معرفی این سیسـتم نما در ایران از سـال ۱۳۸۲با برند ALUBOND بـوده و همچنین در سـال ۱۳۹۰ موفـق بـه اخـذ نمایندگـی از شـرکت Ceramica Mayor اسـپانیا و عرضـه سیسـتم نمـای مدرن تراکوتا پانـل گردید. بـا توجـه بـه عرضه محصـوالت تقلبی با برند ALUBOND، شـرکت تندیس نمای آرمان در سـال ۱۳۹۰ اقدام بـه ثبـت برنـد اختصاصـی GalaxyBond جهت تولیـد ACP با حداکثر کیفیت با پوشـش FEVE و PVDF و همچنیـن Atlas Bond جهـت تولید ACP اکونومی جهت اسـتفاده در دکوراسـیون داخلـی و تابلو، نمود.

محصولات