استفاده از کابلهای زنجیره ای برای جلوگیری از فرو ریختن ساختمانها

این کتاب، نتایج آزمایش های مکانیسمی را ارائه می دهد که قادر است جهت جلوگیری از فروریزی فاجعه بار و گسترده سازه های فولادی در زمان حمله های انفجاری و حذف شدن یکی از ستونهای بیرونی ساختمان، به کار رود.

ویژگی های محصول

نویسنده: ابوالحسن آستانه (.Abolhassan Astaneh-Asl, Ph.D., P.E)
زبان: انگلیسی
تعدادصفحات: 87

توضیح:

این کتاب، نتایج آزمایش های مکانیسمی را ارائه می دهد که قادر است جهت جلوگیری از فروریزی فاجعه بار و گسترده سازه های فولادی در زمان حمله های انفجاری و حذف شدن یکی از ستونهای بیرونی ساختمان، به کار رود. 

این مکانیسم به این صورت است که تعدادی کابل به صورت افقی در کف طبقات و در بالای بال تیرهای اصلی در راستای ستون بیرونی نصب می شوند تا با عملکرد زنجیره ای کابل ها، بار ستون حذف شده به سازه های باقیمانده انتقال یابد.

لیست محتوای داخل محصول
رایگان رایگان
رایگان
استفاده از کابلهای زنجیره ای برای جلوگیری از فرو ریختن ساختمانها
رایگان

دیده شو