طرح هادی شهر وایقان pdf

(رای شما: 0)
تهیه کننده: مهندسین مشاور شهرسازی و معماری فضا طرح ایلیا

ویژگی های محصول

تهیه کننده: مهندسین مشاور شهرسازی و معماری فضا طرح ایلیا

فهرست مطالب:

  1. بررسی حوزه نفوذ مستقیم شهر
  2. ﺑﺮرﺳﻲ و ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺷﻬر
  3. خصوصیت اقتصادی شهر
  4. خصوصیات کالبدی شهر

طرح تفصیلی مناطق 22 گانه تهران

طرح تفصیلی منطقه 22 تهران طرح تفصیلی مشهد
لیست محتوای داخل محصول
غیر رایگان رایگان
۷,۰۰۰ تومان
طرح هادی شهر وایقان pdf
غیر رایگان
دیدگاه ها

محصولات و نقشه های اجرایی