نقش اینترنت اشیا در شهرسازی

(رای شما: 0)
بخش هایی که این محصول به آن ها می پردازد در مورد تمام کاربردهایی است که اینترنت اشیا می تواند در اجزای مختلف شهری داشته باشد. برای مثال این فناوری، سهم قابل توجهی را در رشد اقتصادی دهه­ آینده خواهد داشت. بخش­ هایی که در آینده، خواه ­ناخواه متاثر از این فناوری خواهند بود، عبارت …

ویژگی های محصول

اینترنت اشیاء (Internet Of Things) یا IOT مفهومی جدید در دنیای فناوری و ارتباطات است و به طور کلی به بسیاری از اشیاء و وسایل محیط پیرامونمان اشاره دارد که به شبکه اینترنت متصل شده و می توان آنها را توسط اپلیکیشن های موجود در تلفن های هوشمند و تبلت کنترل و مدیریت کرد.

ﻳﻜﻲ از ﻣﻬـﻢ ﺗـﺮﻳﻦ ﻧﻴﺎزﻫـﺎ در ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ رﻳـﺰی ﺑﺮای ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺳﺎزی ﻳﻚ ﺷﻬﺮ، اﺳـﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨـﻪ از ﻓﻨـﺎوری اﻃﻼﻋـﺎت و ارﺗﺒﺎﻃـﺎت اﺳﺖ. ﭘﺲ، ﺑﺮای ﭘﻴﺎده ﺳﺎزی ﻳﻚ ﺷﻬﺮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻌﺮﻳﻔﻲ واﺿـﺢ و دﻗﻴـﻖ از آن دارﻳﻢ .درک ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﺷﻬﺮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﻴﺎده ﺳﺎزی و ارزﻳــﺎﺑﻲ ﺑﻬﺘــﺮ ﺣــﻮزه زﻳﺮﺳــﺎﺧﺖ  ﻫــﺎی درﮔﻴــﺮ ﻫﻤﭽــﻮن  ﻣﺤــﻴﻂ و ﻣﺤــﻴﻂ ﺳﺮوﻳﺲ دﻫﻲ ﮔﺮدد .ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت زﻳﺎدی در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺷﻬﺮ ﻫﻮﺷـﻤﻨﺪ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه اﺳﺖ، اﻣﺎ ﻫﻴﭻ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﺪام ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﻮﺻـﻴﻪ ﮔـﺮ و ﺟﻤـﻊ ﺳـﭙﺎری ﺑـﻪ ﻣﻌﻤـﺎری ﻣﺸﺨﺼﻲ ﻧﺮﺳﻴﺪه ﺑﻪ اﻧد. 

محصول مورد نظر با توصیف اینترنت اشیا شروع شده و تاریخچه اینترنت اشیا را بیان می کند. 

بخش هایی که این محصول به آن ها می پردازد در مورد تمام کاربردهایی است که اینترنت اشیا می تواند در اجزای مختلف شهری داشته باشد. برای مثال این فناوری، سهم قابل توجهی را در رشد اقتصادی دهه­ آینده خواهد داشت. بخش­‌هایی که در آینده، خواه‌­ناخواه متاثر از این فناوری خواهند بود، عبارت‌اند از: کشاورزی، انرژی، مدیریت دولتی، بهداشت و درمان، تولید و صنعت و حمل و نقل.
این فناوری، در ابرساختارهای بزرگ­تری نیز می­‌تواند مورد بهره‌برداری قرار گیرد، به طور خاص در «شهرهای هوشمند» که در آن پیشرفت­‌های شتابانی در زمینه­‌هایی همچون حمل و نقل و سایر خدمات شهری هویدا خواهد بود. 

بخش هایی از این فایل عبارتند از:

 • بخش های مختلف پلتفرم اینترنت اشیاء
 • مراحل پیاده سازی اینترنت اشیاء
 • کاربردهای اینترنت اشیا
 • اینترنت اشیا و ماشین به ماشین
 • تأثیر IOT در حمل و نقل شهری
 • تأثیر IOT در کاهش انرژی
 •  تاثیر اینترنت اشیاء در آموزش الکترونیک
 • اینترنت اشیا در مدیریت بحران 
 • تاثیر اینترنت اشیا بر سلامت
 • سه عملکرد اصلی اینترنت اشیا
 • معماری اینترنت اشیا
 • نمونه چند فناوری مورد استفاده در اینترنت اشیا
 • مزایای اینترنت اشیاء
 • جمع بندی 

استفاده از این نوع اطلاعات به شهروندان و مدیران شهری کمک می کند که نقش اینترنت اشیا در محیط پیرامون مان را بهتر و بیشتر بشناسیم و بتوانیم آینده ای که با استفاده از فناوری های شهر هوشمند و اینترنت اشیا مجهز می شود را از هم اکنون برای خود و شهرهای خود بسازیم.

برای مثال با استفاده از کاربرد اینترنت اشیا در کلاس های هوشمند در بخش آموزش الکترونیک، جمع آوری علائم حیاتی و کنترل بیمار از راه دور در بخش سلامت هوشمند را برای زندگی بهتر پیاده سازی کنیم. 

شرکت ها به حجم عظیمی از اطلاعات به شکل سیل آسا دسترسی دارند که همه ی این وسایل مرتبط با یکدیگر، آنها را تولید می کنند. اما این حجم زیاد اطلاعات نیازمند تحلیل است تا اطلاعات بیشتری را در مورد مشتریان و گرایش های آنان بدست آوریم. شرکت ها به اطلاعات اینترنت اشیاء نیاز پیدا خواهند کرد که به وسیله ی آن بخشی از طرح های خود را در راستای ماندن در بازار رقابت و ایجاد خلاقیت در خدمات و تولیدات جدید پیدا کنند.

اینترنت اینترنت اشیا فناوری هوشمند
لیست محتوای داخل محصول
غیر رایگان رایگان
۳۰,۰۰۰ تومان
غیر رایگان
دیدگاه ها
user هادی گنجعلی زاده

خوب