تفسیر ضوابط طراحی لرزه ای قاب های مهاربندی

(رای شما: 0)
در این محصول آموزشی ویدئویی، ضوابط آیین نامه ای طراحی لرزه ای مرتبط با انواع قاب های مهاربندی از مبحث دهم مقررات ملی ساختمان، طرح و اجرای ساختمان های فولادی توضیح داده شده و تفسیر می گردند.

ویژگی های محصول

در این محصول آموزشی عناوین زیر از مبحث دهم، بخش طراحی لرزه ای توضیح داده شده و تفسیر می شوند:

الزامات تکمیلی طراحی لرزه ای قاب های مهاربندی شده همگرای معمولی شامل 
الزامات عمومی
مهاربندهای به شکل 7 و 8
اتصالات مهاربندی ها

الزامات تکمیلی طراحی لرزه ای قاب های مهاربندی شده همگرا ویژه شامل 
الزامات عمومی
اتصال مهاربندی ها

الزامات تکمیلی طراحی لرزه ای قاب های مهاربندی شده واگرا ویژه شامل 
محدودیت تیر ها، ستون ها و مهاربند ها
مقاومت برشی طراحی تیر پیوند
طول تیر پیوند
دوران تیر پیوند
اتصالات تیر های پیوند به ستون
اتصالات مهاربندی ها
سخت کننده های تیر پیوند
 

منبع:

دپارتمان سازه سامانه کارگشا

قاب مهاربندی ضوابط طراحی لرزه ای
لیست محتوای داخل محصول
غیر رایگان رایگان
۴,۰۰۰ تومان
تفسیر ضوابط طراحی لرزه ای قاب های مهاربندی
غیر رایگان
دیدگاه ها