نصاب معاملات سال 1397

(رای شما: 0)
فایل PDF تعیین نصاب معاملات سال 1397، هیئت وزیران هر ساله طی جلسه ای معیار معاملات کوچک، متوسط و بزرگ را به تصویب می رسانند.

ویژگی های محصول

تعیین نصاب معاملات سال 1397

هیئت وزیران در جلسه 1396/02/16به پیشنهاد شماره 56/9328 مورخ 1397/02/3 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات -مصوب 1383- و ماده (42) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) -مصوب 1393- تصویب کرد:

الف) نصاب معاملات موضوع ماده (3) قانون برگزاری مناقصات به شرح زیر تعیین می شود:

  1. معاملات کوچک: معاملاتی که تا سقف مبلغ دویست و پنجاه میلیون (250.000.000) ریال باشد.
  2. معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ معامله بیشتر از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون (2.500.000.000) ریال تجاوز نکند.
  3. معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از دو میلیارد و پانصد میلیون (2.500.000.000) ریال باشد.

ب) نصاب معاملات موضـوع بند (الف) به مـواردی که معامله به صورت مزایده انجام می شود، تسری می یابد.

کاربران گرامی می توانید سوالات و انتقادات خود را از طریق مشاوره آنلاین با ما در میان بگذارید.

معاملات دولتی نصاب معاملات سال 1397
لیست محتوای داخل محصول
رایگان رایگان
رایگان
نصاب معاملات سال 1397
رایگان
دیدگاه ها