سیستم سازه ای دوگانه یا ترکیبی

(رای شما: 0)
ابتدا این سیستم مختلط تعریف شده و دلایل استفاده از آن بیان می شود. سپس ضوابط آیین نامه ای مرتبط با قاب ها دوگانه از استاندارد 2800 بیان می شود. سپس ضرائب رفتار، ضرائب تغییر شکل و حداکثر ارتفاع مجاز انواع متفاوت سیستم های سازه ای دو گانه یا ترکیبی شرح داده می شود. در ادامه مزایا و …

ویژگی های محصول

سیستم سازه ای دوگانه یا ترکیبی 

ابتدا این سیستم قاب مختلط تعریف شده و دلایل استفاده از آن بیان می شود. سپس ضوابط آیین نامه ای مرتبط با قاب ها دوگانه از استاندارد 2800 بیان می شود. سپس ضرائب رفتار، ضرائب تغییر شکل و حداکثر ارتفاع مجاز انواع متفاوت سیستم های سازه ای دو گانه یا ترکیبی شرح داده می شود. در ادامه مزایا و معایب این نوع سیستم سازه ای بیان می شود.

در این سیستم از قاب خمشی به همراه مهاربند ها یا از قاب خمشی به همراه دیوار برشی استفاده میکنیم.

معمولا در جهتی که بازشو هایمان قرار دارند از قاب خمشی استفاده میکنیم و در جهت عمود بر ان از سیستم مهاربندی.

مزایای این سیستم عبارتند از:

افزایش ارتفاع مجاز ساختمان

جلوگیری از تغییرشکل های زیاد جانبی

جلوگیری از سنگینی سازه

کنترل محدودیت های حالات بهره برداری(ارتعاش و خیز)

منبع:

دپارتمان سازه سامانه کارگشا

قاب مختلط قاب دوگانه سیستم سازه ای
لیست محتوای داخل محصول
غیر رایگان رایگان
۲,۰۰۰ تومان
غیر رایگان
دیدگاه ها

دیده شو