ضوابط طراحی فشاری مهاربندها و ورق اتصال

(رای شما: 0)
در ابتدا انواع حالات شکست مهاربندها شامل کمانش، گسیختگی، تسلیم، برش قالبی، گسیختگی ورق اتصال و شکست اتصالات،  بیان می شود. سپس ضوابط و محدودیت های طراحی فشاری مهاربند ها از مبحث دهم مقررات ملی ساختمان بیان می شود.

ویژگی های محصول

طراحی فشاری مهاربند ها

در ابتدا انواع حالات شکست مهاربندها شامل کمانش، گسیختگی، تسلیم، برش قالبی، گسیختگی ورق اتصال و شکست اتصالات،  بیان می شود. سپس ضوابط و محدودیت های طراحی فشاری مهاربند ها از مبحث دهم مقررات ملی ساختمان بیان می شود.

انواع حالات حدی برای طراحی مهاربند ها عبارتند از:

برای عضو:

در فشار: حالت حدی کمانش خمشی و کمانش موضعی و کنترل لاغری عضو

برای ورق اتصال:

در فشار: حالت حدی کمانش خمشی

برای اتصالات:کنترل مقاومت اتصالات(جوشی یا پیچی)

منبع:

دپارتمان سازه سامانه کارگشا

اتصال مهاربند گاست پلیت طراحی مهاربند
لیست محتوای داخل محصول
غیر رایگان رایگان
۳,۰۰۰ تومان
ضوابط طراحی مهاربندها و ورق اتصال
غیر رایگان
دیدگاه ها

دیده شو