اسناد مناقصه اجرای سازه بتنی هتل سیویتل کیش

(رای شما: 0)
خریداری اسناد مناقصه "اجرای دستمزدی اسکلت بتنی هتل سیویتل کیش"
پیمانکار مقاطعه کاران اجرای اسکلت بتنی اسناد مناقصه مناقصه هتل سیویتل کیش سقف پیش تنیده
لیست محتوای داخل محصول
غیر رایگان غیر رایگان رایگان غیر رایگان غیر رایگان غیر رایگان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
نقشه های سازه هتل سیویتل کیش
غیر رایگان
نقشه سقف های پیش تنیده هتل سیویتل کیش
غیر رایگان
اسناد مناقصه اجرای سازه بتنی هتل سیویتل کیش
غیر رایگان
اسناد مناقصه اجرای سازه بتنی هتل سیویتل کیش
غیر رایگان
اسناد مناقصه اجرای سازه بتنی هتل سیویتل کیش
غیر رایگان
دیدگاه ها