طرح جامع زنجان، بازنگری در مطالعات طرح جامع ناحیه زنجان

(رای شما: 0)
 بازنگری در مطالعات طرح جامع ناحیه زنجان یک گزارش پیشنهادی است که توسط مهندسین مشاور شارمند تهیه شده است. 

ویژگی های محصول

 بازنگری در مطالعات طرح جامعناحیه زنجان یک گزارش پیشنهادی است که توسط مهندسین مشاور شارمند تهیه شده است. 

فرایند تهیه طرح کاربری زمین در ناحیه زنجان، اراضی با قابلیت زراعی آبی، اراضی با قابلیت جنگل، اراضی با قابلیت زراعت دیم، توزیع فضایی و چگونگی استقرار سلسله مراتب نقاط شهری و روستایی، برآورد کلی اعتبارات لازم برای اجرای طرح و سازمان فضایی وضع موجود از جمله مباحثی است که در این طرح به آن ها اشاره شده است.

همچنین این گزارش دارای جداولی با عناوین زیر می باشد:

  • شبکه شهری پیشنهادی در ناحیه زنجان در افق سال 1400
  • رتبه بندی و رتبه شاخص مرکزیت در شهرستان طارم
  • سطح بندی پیشنهادی فضاها و مراکز خدماتی شهرستان ماهنشان
  • خدمات وضع موجود ناحیه زنجان
زنجان طرح تفصیلی و جامع
لیست محتوای داخل محصول
غیر رایگان رایگان
۵,۰۰۰ تومان
طرح جامع زنجان، بازنگری در طرح جامع
غیر رایگان
دیدگاه ها

دیده شو