دستورالعمل نحوه تعیین صلاحیت اشخاص حقوقی یا حقیقی واجد شرایط مشاوره

(رای شما: 0)
فایل PDF دستورالعمل نحوه تعیین صلاحیت اشخاص حقوقی یا حقیقی واجد شرایط مشاوره، بخشنامه به دستگاه های اجرایی و مهندس مشاور، شماره 100/31392 تاریخ 1389/4/26

ویژگی های محصول

تعیین صلاحیت اشخاص حقوقی یا حقیقی واجد شرایط مشاوره

به استناد جزء "6" بند "الف" ماده "2" و بند "ب" ماده "26" آیین نامه خرید خدمات مشاوره (مصوبه شماره 193542/ت 42986 ک مورخ 1388/10/01) موضوع بند "هـ" ماده "29" قانون برگزاری مناقصات، ضوابط احراز صلاحیت اشخاص حقوقی و حقیقی با موضوع دستورالعمل نحوه تعیین صلاحیت اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط مشاوره با شماره بخشنامه 100/31392 مورخ 1389/4/26 ابلاغ گردید.

این دستورالعمل جایگزین بخشنامه 100/51786 مورخ 1386/4/16 می باشد.

به منظور آشنایی بیشتر با این مبحث و رسیدن به جواب سوال های خود و یا ارائه هر گونه انتقاد و پیشنهاد به بخش مشاوره آنلاین کارگشا مراجعه فرمایید.

خرید خدمات مشاوره تعیین صلاحیت رتبه بندی
لیست محتوای داخل محصول
رایگان رایگان
رایگان
دستورالعمل نحوه تعیین صلاحیت اشخاص حقوقی یا حقیقی واجد شرایط مشاوره
رایگان
دیدگاه ها