تعیین صلاحیت مشاوره در تدوین ضوابط، معیارها و استانداردها

(رای شما: 0)
فایل PDF دستورالعمل نحوه تعیین صلاحیت مشاوره در زمینه تدوین ضوابط، معیارها و استانداردها، بخشنامه به دستگاه های اجرایی و مهندسان مشاور، بخشنامه 100/31390 مورخ 1389/4/26

ویژگی های محصول

دستورالعمل نحوه تعیین صلاحیت مشاوره در زمینه تدوین ضوابط، معیارها و استانداردها

دستورالعمل نحوه تعیین صلاحیت مشاوره در زمینه تدوین ضوابط، معیارها و استانداردها به شماره 100/31390 مورخ 1389/4/26 که به استناد جزء (6) بند "الف" ماده (2) و بند "ب" ماده (26) آیین نامه خرید خدمات مشاوره (مصوبه شماره 193542/ت 42986ک مورخ 1/10/1388) موضوع بند "هـ" ماده (29) قانون برگزاری مناقصات، ضوابط احراز صلاحیت اشخاص حقوقی و حقیقی در زمینه تدوین ضوابط، معیارها و استانداردها در این دستورالعمل تعیین می شود.

در صفحات پایانی این آیین نامه، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، معاونت نظارت راهبردی و دفتر نظام فنی اجرایی، فرم های تعیین صلاحیت مشاوره در زمینه تدوین ضوابط، معیارها و استانداردها را به تفکیک برای کارفرمایان و مشاوران تهیه و تنظیم نموده اند.

به منظور آشنایی بیشتر با این مبحث و رسیدن به جواب سوالات خود و یا ارائه هر گونه انتقاد و پیشنهاد به بخش مشاوره آنلاین کارگشا مراجعه فرمایید.

قوانین برگزاری مناقصه آیین نامه مناقصات خرید خدمات مشاوره
لیست محتوای داخل محصول
رایگان رایگان
رایگان
دستورالعمل نحوه تعیین صلاحیت مشاور در زمینه تدوین ضوابط، معیارها و استانداردها
رایگان
دیدگاه ها