تعیین نصاب معاملات سال 1396

(رای شما: 0)
فایل PDF تعیین نصاب معاملات سال 1396، هیئت وزیران هر ساله طی جلسه ای معیار معاملات کوچک، متوسط و بزرگ را به تصویب می رسانند.

ویژگی های محصول

تعیین نصاب معاملات سال 1396

 موضوع ماده (3) قانون برگزاری مناقصات (تصویب نامه شماره 12346/ت54225هـ مورخ 6/2/1396 هیأت وزیران)

هیئت وزیران در جلسه 1396/02/03به پیشنهاد شماره 56/5879 مورخ 1396/01/27 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات -مصوب 1383- و ماده (42) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) -مصوب 1393- تصویب کرد:

الف) نصاب معاملات موضوع ماده (3) قانون برگزاری مناقصات به شرح زیر تعیین می شود:

  1. معاملات کوچک: معاملاتی که تا سقف مبلغ دویست و بیست میلیون (220.000.000) ریال باشد.
  2. معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ معامله بیشتر از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ دو میلیارد و دویست میلیون (2.200.000.000) ریال تجاوز نکند.
  3. معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از دو میلیارد و دویست میلیون (2.200.000.000) ریال باشد.

ب) نصاب معاملات موضوع بند (الف) به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می شود، تسری می یابد.

کاربران گرامی می توانید سوالات و انتقادات خود را از طریق مشاوره آنلاین با ما در میان بگذارید.

معاملات قوانین برگزاری مناقصه آیین نامه مناقصات سال 1396
لیست محتوای داخل محصول
رایگان رایگان
رایگان
فایل PDF تعیین نصاب معاملات سال 1396
رایگان
دیدگاه ها