آیین نامه تضمین معاملات دولتی به همراه پرسش و پاسخ

(رای شما: 0)
فایل PDF آیین نامه تضمین معاملات دولتی به شماره 123402/ت 50659 هـ مورخ 1394/09/22 به همراه فایل حاوی پرسش و پاسخ در خصوص آیین نامه تضمین معاملات دولتی

ویژگی های محصول

آیین نامه تضمین معاملات دولتی

تضمین چیست؟

سپردن مال یا وجه نقد یا برعهده گرفتن تعهد فرعی یا مضاعف به منظور پایبندی به یک تعهد اصلی و شروط مربوط به آن را تضمین می نامند.

هدف از آیین نامه تضمین معاملات دولتی

هدف از آیین نامه تضمین معاملات دولتی، تحکیم تعهدات مناقصه گران یا داوطلبان و طرف های قراردادی، در اجرای قانون برگزاری مناقصات -مصوب 1383- و قانون آیین نامه معاملات دولتی -مصوب 1349- از طریق تبیین و تنظیم تضامین لازم برای معاملات با موضوعات مندرج در ماده یک این آیین نامه می باشد.

تمام دستگاه های موضوع بند "ب" ماده (1) قانون برگزاری مناقصات -مصوب 1383- و دستگاه های موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشور -مصوب 1386- و نیز مواد (2) تا (5) قانون محاسبات عمومی کشور -مصوب 1366- برای انجام معاملات و ارجاع کار در أخذ تضامین مورد نیاز، تابع ضوایط مندرج در این آیین نامه می باشند.

به منظور آشنایی بیشتر با این مبحث و رسیدن به جواب سوالات خود و یا ارائه هر گونه انتقاد و پیشنهاد به بخش مشاوره آنلاین کارگشا مراجعه فرمایید.

تضمین
لیست محتوای داخل محصول
رایگان رایگان رایگان
رایگان
فایل PDF پرسش و پاسخ آیین نامه تضمین معاملات دولتی
رایگان
فایل PDF آیین نامه تضمین معاملات دولتی
رایگان
دیدگاه ها