نظام فنی و اجرایی کشور و آیین نامه استانداردهای اجرایی

(رای شما: 0)
در این محصول می توانید فایل PDF و Word بخشنامه نظام فنی و اجرایی کشور به شماره 42339/ت 33497 هـ مورخ 1385/04/20 و فایل PDF آیین نامه استانداردهای اجرایی طرح های عمرانی به شماره بخشنامه 9974 مورخ 1352/04/31 را که در تمامی فهارس بهای سازمان و بخش زیادی از بخشنامه های سازمان به آن اشاره شده است را …

ویژگی های محصول

نظام فنی و اجرایی کشور و آیین نامه استانداردهای اجرایی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 1385/01/20 بنا به پیشنهاد شماره 101/72293 مورخ 1384/04/26 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده (31) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران -مصوب 1383- و اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظام فنی و اجرایی کشور را به شرح فایل پیوست تصویب نمود.

هدف از تصویب نظام فنی و اجرایی کشور، استقرار نظامی یکپارچه، برای پدیدآوری طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری، در چارچوب اسناد برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با در نظر گرفتن افزایش کارآمدی و اثربخشی طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری با رویکردی نتیجه گرا، با قابلیت پیگیری و ارزیابی و مبتنی بر نظام مدیریت کیفیت، متناسب با شرایط اقتصادی، اجتماعی، اقلیمی و زیست محیطی کشور می باشد. اسناد برنامه های توسعه، شامل اسناد ملی توسعه بخشی، اسناد ملی توسعه استانی و اسناد ملی توسعه ویژه است.

همچنین در این محصول شما می توانید فایل مربوط به آیین نامه استانداردهای اجرایی طرح های عمرانی مصوب 30 تیرماه 1352 هیأت وزیران را نیز دریافت نمایید.

به منظور آشنایی بیشتر با این مبحث و رسیدن به جواب سوالات خود و یا ارائه هر گونه انتقاد و پیشنهاد به بخش مشاوره آنلاین کارگشا مراجعه فرمایید.

لیست محتوای داخل محصول
رایگان رایگان رایگان رایگان
رایگان
بخشنامه نظام فنی و اجرایی کشور
رایگان
بخشنامه نظام فنی و اجرایی کشور
رایگان
آیین نامه استانداردهای اجرایی طرح های عمرانی
رایگان
دیدگاه ها