طرح تفصیلی منطقه 15 شهر تهران

(رای شما: 0)
طرح تفصیلی منطقه 15 بر اساس الگوی توسعه منطقه و طرح جامع تهران، در مقیاس 1:10000 توسط مهندسین مشاور طرح آمایش تهیه شده و در تاریخ 1387/9/04 در کمیسیون ماده 5 مطرح و در بهار 1389 به تصویب رسیده است.(بروزرسانی شده در شهریور 1400)

ویژگی های محصول

 طرح تفصیلی منطقه 15 بر اساس الگوی توسعه منطقه و طرح جامع تهران، در مقیاس 1:10000 توسط مهندسین مشاور طرح آمایش تهیه شده و در تاریخ 1387/9/04 در کمیسیون ماده 5 مطرح و در بهار 1389 به تصویب رسیده است. بر اساس این طرح، طرح تفصیلی منطقه توسط همان مهندسین مشاور در مقیاس 1:2000 به گونه‌ای تهیه شده تا علاوه بر ارائه الگوی پهنه‌بندی منطقه و همچنین ضوابط و مقررات ویژه هر پهنه در مجلدی جداگانه، مباحثی چون سکونت و جمعیت‌پذیری آتی منطقه، نحوه تامین خدمات و ساماندهی شبکه معابر را نیز در بر گرفته و در انتها نیز با ارائه برنامه در قالب طرح‌های موضعی و موضوعی، تحقق‌پذیری طرح را تسهیل نماید.
این سند در فرمت pdf شامل :
- پهنه بندی
- سکونت و جمعیت پذیری
- خدمات
- شبکه معابر
- خط محدوده و خط کالبدی
- طرح های موضوعی و موضعی
همچنین نسخه تهیه شده نهاد مدیرت و برنامه ریزی تهیه طرح های توسعه شهری تهران در تیرماه 1384 در فرمت pdf شامل:
- نتایج مطالعات و تحلیل های توسعه شهری منطقه
- مبانی و پیشنهادهای الگوی توسعه شهری منطقه
- ساختار شبکه راه ها در الگوی توسعه شهری منطقه
- کانون ها، محورها و عرصه های عملکردی در الگوی توسعه
- بافت های فرسوده منطقه
- پهنه بندی کاربری عمومی زمین در الگوی توسعه شهری منطقه
- پهنه بندی مداخله در الگوی توسعه شهری منطقه
- طرح های موضعی و موضوعی
- ضوابط و مقررات پهنه بندی عمومی کاربری زمین

تهران استان تهران طرح تفصیلی و جامع طرح تفصیلی وضع موجود منطقه طرح تفصیلی مناطق تهران طرح تفصیلی منطقه 15 تهران
لیست محتوای داخل محصول
غیر رایگان رایگان
۳۰,۰۰۰ تومان
طرح تفصیلی منطقه 15 شهر تهران
غیر رایگان
دیدگاه ها