ضوابط سامانه های اطفای حریق آتش نشانی تهران

(رای شما: 0)
دستورالعمل سازمان آتش نشانی تهران برای طراحی سامانه های اطفای حریق

ویژگی های محصول

ضوابط سامانه های اطفای حریق آتش نشانی تهران را از لینک زیر دانلود کنید.

تعداد صفحات : 50

1.تعاریف

-2 تذکرات کلی

-3 خاموشکننده های دستی

- نکات عمومی

 -تعداد خاموشکننده ها

 -جانمایی خاموشکننده ها

 -الزامات نصب و اجرا

-4 اسپرینکلر

 نکات عمومی

 دسته بندی ساختمانها و سیستم ها )جهت طراحی سیستم اسپرینکلر)

قوانین کلی نصب اسپرینکلرها

نکات کلی طراحی

ضوابط اسپرینکلرهای اسپریکننده استاندارد، بالازن و پایینزن

اسپرینکلرهای اسپری کننده استاندارد دیواری

انتخاب سایز لوله های سیستم اسپرینکلر

-5  لوله ایستاده آتشنشانی و سیستم اطفای حریق دستی

نکات کلی

 جانمایی و طراحی

 جعبه های آتشنشانی

6 - پمپ تأمین آب آتشنشانی

 طراحی و محاسبات

نصب و اجرا

-7  مخازن

سیستم اطفاء حریق آتش نشانی اطفای حریق
لیست محتوای داخل محصول
رایگان رایگان
رایگان
ضوابط سامانه های اطفای حریق آتش نشانی تهران
رایگان
دیدگاه ها

اطلاعات مشاغل و حقوق و دستمزد