نشریه 234-آیین نامه رو سازی آسفالتی راه های ایران

(رای شما: 0)
نشریه 234-آیین نامه رو سازی آسفالتی راه های ایران-سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور-وزارت راه و ترابری-سال 1381

ویژگی های محصول

فصل اول- کلیات

فصل دوم - بستر روسازی

فصل سوم- زیراساس

فصل چهارم- اساس

فصل پنجم- قیر در راهسازی

فصل ششم- اندودهای نفوذی و سطحی

فصل هفتم- آسفالت های حفاظتی

فصل هشتم – آسفالت سرد

فصل نهم- آسفالت گرم

فصل دهم- ترافیک

فصل یازدهم- طرح روسازی راه

فصل دوازدهم- بهسازی و روکش آسفالت

فصل سیزدهم- بازسازی روسازی آسفالتی

 

 

لینک مرتبط:

https://kargosha.com/?a=product.q&adv=0&print=0&c=1&r=0&category=&q=نشریه

 

ضوابط و آیین نامه ها نشریات نشریه 234
لیست محتوای داخل محصول
غیر رایگان رایگان
۳,۰۰۰ تومان
نشریه 234-آیین نامه رو سازی آسفالتی راه های ایران
غیر رایگان
دیدگاه ها

دیده شو