PDF طرح تفصیلی منطقه (8) شهر تهران

(رای شما: 0)
کارفرما: مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

دستگاه بهره بردار: معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران

موضوع گزارش: الگوی توسعه منطقه 8

مهندسین مشاور شارمند - 1384
طرح تفصیلی منطقه 8شهر تهران  تحولات گذشته، وضع موجود و ویژگی های منطقه را بیان می کند.

ویژگی های محصول

طرح تفصیلی منطقه (8) شهر تهران

کارفرما: مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

دستگاه بهره بردار: معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران

موضوع گزارش: الگوی توسعه منطقه 8

مهندسین مشاور شارمند - 1384

طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر نحوه استفاده از زمین های شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها و وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور و میزان تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی در واحدهای شهری و اولویتهای مربوط به مناطق بهسازی و نوسازی و توسعه و حل مشکلات شهری و موقعیت کلیه عوامل مختلف شهری در آن تعیین می شود و نقشه ها و مشخصات مربوط به مالکیت بر اساس مدارک ثبتی تهیه و تنظیم می گردد.

طرح تفصیلی منطقه 8شهر تهران  تحولات گذشته، وضع موجود و ویژگی های منطقه را بیان می کند.

این فایل موضوعات زیر را در مورد منطقه به تفصیل بیان کرده و بررسی می کند. 

  • مسائل و مشکلات منطقه
  • محدودیت ها و امکانات منطقه
  • ظرفیت ها و جهات توسعه منطقه
  • معیارهای طرح ریزی کالبدی 
  • الگوی توسعه پیشنهادی منطقه

شما می توانید با مطالعه این فایل در مورد تمامی مسائل و مشکلات منطقه و وضع موجود آن مطلع شوید.

مطلب بعدی: طرح تفصیلی منطقه (10) شهر تهران

 

 

طرح تفصیلی منطقه 8 تهران الگوی توسعه منطقه 8
لیست محتوای داخل محصول
غیر رایگان رایگان
۵,۰۰۰ تومان
طرح تفصیلی منطقه (8) شهر تهران
غیر رایگان
دیدگاه ها

دیده شو