راهنمای طراحی دیوار های حائل

(رای شما: 0)
مشتمل بر 14 فصل و یک پیوست در 322 صفحه

ویژگی های محصول

فهرست فصول:

1- معرفی

2- رده بندی دیوار های حائل

3- نیرو های موثر بر دیوار های حائل و سیل بند

4- پایداری دیوار های حائل

5- ظرفیت باربری پی دیوار

6- ملاحظات اجرایی

7- دیوار های سیل بند

8- دیوار های وزنی بنایی و بتنی

9- دیوار های طره ای بتن مسلح

10- دیوار های حائل مهار شده

11- سیستم های نوین دیوار حائل

12- خاک مسلح

13- خاک مسلح با محصولات پلیمری

14- طراحی لرزه ای دیوار های حائل

 

دیوار حایل پایداری شیب طراحی دیوار حائل
لیست محتوای داخل محصول
رایگان غیر رایگان
۱,۰۰۰ تومان
راهنمای طراحی دیوار های حائل
غیر رایگان
دیدگاه ها

دیده شو