مقررات ملی ساختمان ایران-مبحث بیست و دوم-مراقبت و نگهداری از ساختمان ها

(رای شما: 0)
مقررات ملی ساختمان ایران-مبحث بیست و دوم-مراقبت و نگهداری از ساختمان ها-دارای 10 فصل و 78 صفحه - ویرایش اول سال 1392

ویژگی های محصول

22-1 کلیات

22-1-1 هدف

22-1-2 حدود و دامنه کاربرد

22-1-3 تعاریف

22-1-4 انتخاب بازرس

22-2 نظامات اداری

22-2-1 کلیات

22-2-2 اجرای مقررات

22-2-3 نگهداری

22-2-4 ضوابط موجود

22-2-5 کیفیت اجرا

22-2-6 وظایف مسئول نگهداری ساختمان

22-2-7 هماهنگیهای بازرسی

22-2-8 استعلام

22-2-9 مصالح، روشها و تجهیزات جایگزین

22-2-10 آزمایشهای لازم

22-2-11 استفاده از مصالح و تجهیزات کار کرده

22-2-12 تخلف

22-2-13 ساختمانها و تجهیزات غیرایمن

22-2-14 تغییر کاربری

22-3 معماری و سازه

22-3-1 کلیات

22-3-2 مسئولیت

22-3-3 اجزای سازهای

22-3-4 قسمتهای خارجی ملک

22-3-5 حصارکشی

22-3-6 قسمتهای داخلی ملک

22-3-7 حفاظت در برابر خوردگی

22-3-8 دوره تناوب بازرسی

22-4 نور، تهویه و شرایط سکونت

22-4-1 کلیات

22-4-2 مسئولیت

22-4-3 تجهیزات

22-4-4 نور

22-4-5 تهویه

22-4-6 الزامات سکونت

22-5 تأسیسات مکانیکی

22-5-1 کلیات

22-5-2 تأسیسات هوارسانی، تعویض و تخلیه هوا

22-5-3 موتورخانه و معاینه فنی آن

22-5-4 دستگاههای گرم کننده و خنک کننده ویژه

22-5-5 دودکشها

22-5-6 ذخیره سازی و لوله کشی سوخت مایع

22-5-7 لوله کشی

22-5-8 تأسیسات تبرید

22-5-9 سایر تأسیسات و تجهیزات

22-5-10 دوره تناوب بازرسی

22-6 تأسیسات بهداشتی

22-6-1 کلیات

22-6-2 تأسیسات توزیع آب مصرفی در ساختمان

22-6-3 شبکه فاضلاب بهداشتی

22-6-4 لوازم بهداشتی

22-6-5 لوله کشی آب باران

22-6-6 بست ها و تکیه گاهها

22-6-7 دوره تناوب بازرسی

22-7 تأسیسات برقی

22-7-1 کلیات

22-7-2 علل کاهش ایمنی

22-7-3 مدارک زمان اجرا

22-7-4 مطابقت با استانداردها

22-7-5 ضوابط نصب

22-7-6 عملیات بازرسی

22-7-7 بازدید عینی از تأسیسات برقی

22-7-8 انجام آزمونها

22-7-9 گزارش بازرسی

22-7-10 نشانه گذاری و نصب اعلامیه های هشداردهنده

22-7-11 دوره تناوب بازرسی

22-7-12 تجهیزات الکتریکی با کاربرد عمومی

22-8 تأسیسات گازرسانی ساختمانها

22-8-1 کلیات

22-8-2 بازدید توسط مسئول نگهداری ساختمان

22-8-3 بازرسی توسط بازرس

22-8-4 دوره تناوب بازرسی

22-8-5 تعمیرات و تغییرات شبکه لوله کشی گاز

22-8-6 ایمنی دوره بهره برداری

22-8-7 تخریب و نوسازی ساختمان

22-8-8 صدمات وارده به شبکه لوله کشی گاز ساختمان

22-8-9 بازسازی اجزای تخریب یا تضعیف شده ساختمان

22-8-10 نشت گاز

22-8-11 قطع جریان گاز

22-9 حفاظت در برابر حریق

22-9-1 کلیات

22-9-2 الزامات عمومی

22-9-3 بازدید توسط مسئول نگهداری ساختمان

22-9-4 دوره تناوب بازرسی

22-10آسانسورها و پلکان برقی

22-10-1 کلیات

22-10-2 الزامات عمومی

22-10-3 بازرسی و نگهداری توسط مسئول نگهداری ساختمان

22-10-4 بازرسی توسط بازرس

22-10-5 تغییرات سیستم و تجهیزات کنترلی خاص

مبحث 22
لیست محتوای داخل محصول
رایگان رایگان
رایگان
مقررات ملی ساختمان ایران-مبحث بیست و دوم-مراقبت و نگهداری از ساختمان ها
رایگان
دیدگاه ها