مقررات ملی ساختمان ایران-مبحث بیست و یکم-پدافند غیر عامل

(رای شما: 0)
مقررات ملی ساختمان ایران-مبحث بیست و یکم-پدافند غیر عامل-دارای 5 فصل- سال 1388

ویژگی های محصول

فصل اول    

21-1 کلیات

21-1-1 مفاهیم

21-1-1-1 تعریف پدافند غیرعامل

21-1-1-2 مفهوم پدافند غیرعامل

21-1-2 تهدیدات

21-1-3 هدف

21-1-4 دامنه کاربرد

21-1-5 کارکرد پدافند غیرعامل در مقررات ملّی ساختمان

21-1-5-1 شهرسازی

21-1-5-2 معماری

21-1-5-3 سازه

21-1-5-4 تاسیسات

21-1-6 گروه بندی ساختمان ها

21-1-7 بارهای ناشی از انفجار

21-1-8 تعاریف

 

فصل دوم

21-2 ملاحظات معماری

21-2-1 کلیات

21-2-1-1 رابطه معماری و پدافند غیرعامل

21-2-2 ملاحظات طراحی محوطه

21-2-2-1 جانمایی ساختمان

21-2-2-2 فضاهای باز

21-2-2-3 ورودیها

21-2-2-4 مسیرهای دسترسی

21-2-2-5 جانپناهها و دیوارهای محافظ

21-2-2-6 طراحی پله و شیبراه در محوطه

21-2-2-7 مصالح سطوح کف معابر

21-2-3 طراحی معماری

21-2-3-1 طراحی حجم ساختمان

21-2-3-2 عناصر الحاقی

21-2-3-3 جداره خارجی ساختمان

21-2-3-4 رابطه فضای امن با سایر فضاها

21-2-3-5 مسیرهای حرکت

21-2-3-6 طراحی نمای جداره خارجی ساختمان

21-2-3-7 طراحی قاب و مهاربندی پنجره

21-2-3-8 سایر بازشوها

21-2-3-9 تیغه بندی و عناصر غیرسازه ای

21-2-3-10 آسانسور و پلکان

21-2-4 فضاهای امن

21-2-4-1 تعریف فضای امن

21-2-4-2 جانمایی فضای امن

21-2-4-3 مصالح و اعضای داخلی

21-2-4-4 الزامات طراحی فضای امن

21-2-5 پناهگاه

21-2-5-1 درجه اهمیت پناهگاه

21-2-5-2 انواع پناهگاه

21-2-5-2-1 گروه بندی پناهگاه ها از نظر درجه اهمیت

21-2-5-2-2 گروه بندی پناهگاه ها از نظر نوع عملکرد

21-2-5-2-3 گروه بندی پناهگاه ها از نظر مدت زمان اقامت

21-2-5-3 پناهگاه های اختصاصی و عمومی 

21-2-5-4 جانمایی پناهگاه 

21-2-5-5 ظرفیت پناهگاه

21-2-5-6 مشخصات پناهگاه

21-2-5-7 فضای داخلی پناهگاه

21-2-5-8 محفظه هوابند

21-2-5-9 ورودی پناهگاه

21-2-5-10 راههای فرار و خروجیهای اضطراری

21-2-5-11 روانبخشی پناهگاهها

 

فصل سوم

21-3 مشخصه های مکانیکی و دینامیکی مصالح

21-3-1 کلیات

21-3-2 مصالح مناسب برای سازه های انفجاری

21-3-2-1 بتن مسلح

21-3-2-2 مصالح بنایی مسلح

21-3-2-3 مصالح سنگدانه ای

21-3-2-4 مصالح نما

21-3-2-5 فولاد ساختمانی

21-3-3 ویژگی های دینامیکی مواد

21-3-3-1 ضریب افزایش مقاومت (SIF)

21-3-3-2 ضریب افزایش دینامیکی (DIF)

21-3-3-3 تنش تسلیم طراحی در سازه های مقاوم در برابر انفجار

 

فصل چهارم

21-4 سیستم های سازه ای مقاوم در برابر انفجار

21-4-1 کلیات

21-4-2 سیستم های رایج برای ساختمان

21-4-2-1 دیوار بنایی مسلح

21-4-2-2 دیوار بتنی پیش ساخته

21-4-2-3 دیوار بتنی درجا

21-4-2-4 قاب قوسی و شیبدار (با سقف سبک)

21-4-3 سیستم های رایج برای سازه پناهگاهی

21-4-3-1 سازه پناهگاهی مدفون و نیمه مدفون درجا

21-4-3-2 سازه های پناهگاهی مدفون و نیمه مدفون پیش ساخته

 

فصل پنجم

21-5 تاسیسات برقی و مکانیکی

21-5-1 الزامات قانونی

21-5-1-1 دامنه کاربرد

21-5-1-2 ساختمان های موجود

21-5-2 مقررات کلی

21-5-3 تاسیسات برقی

21-5-3-1 سیستم الکتریکی

21-5-3-2 سیستم ارتباطی و مخابراتی

21-5-3-3 سامانه برق اضطراری

21-5-3-4 مبدل های برق

21-5-4 تاسیسات مکانیکی

21-5-4-1 کلیات

21-5-4-2 تاسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

21-5-4-3 تاسیسات بهداشتی

21-5-4-3-1 سیستم آبرسانی

21-5-4-3-2 تاسیسات فاضلاب

21-5-4-4 لوله کشی گاز طبیعی ساختمان

21-5-4-5 تاسیسات اطفاء حریق

21-5-5 آسانسور و پله برقی

21-5-5-1 آسانسورهای اضطراری

21-5-6 تاسیسات پناهگاه

21-5-6-1 کلیات

21-5-6-2 تاسیسات برقی

21-5-6-3 تاسیسات تهویه و تعویض هوا

21-5-6-4 تاسیسات بهداشتی

 

مبحث بیست و یکم
لیست محتوای داخل محصول
رایگان رایگان
رایگان
مقررات ملی ساختمان ایران-مبحث بیست و یکم-پدافند غیر عامل
رایگان
دیدگاه ها