مقررات ملی ساختمان ایران-مبحث بیستم-علائم و تابلو ها

(رای شما: 0)
مقررات ملی ساختمان ایران-مبحث بیستم-علائم و تابلو ها-دارای 4 فصل و یک پیوست در 40 صفحه-سال 1388

ویژگی های محصول

فصل اول

20-1 مقدمه و اهداف

20-1-1 لزوم این مقررات و دامنه شمول آن

20-1-2 اهداف

20-2 تعاریف و نحوه کاربرد

20-2-1 علائم ایمنی

20-2-2 رنگهای دارای مفهوم ایمنی

20-2-3 تابلوها و علائم تصویری

20-2-4 انواع تابلوها و علائم تصویری( از جهت کاربرد)

20-2-4-1 تابلوها و علائم تصویری ایمنی در ساختمانها و کارگاهها

(1) علائم تصویری بازدارنده

(2) علائم تصویری هشداردهنده

(3) علائم تصویری الزام کننده

(4) علائم تصویری آگاه کننده نسبت به شرایط ایمن

(5) علائم خروج اضطراری و مسیرهای فرار

(6) علائم مکمل برای نشان دادن جهت خروج اضطراری

(7) علائم تصویری مربوط به کمک های اولیه

(8) علائم تصویری مربوط به تجهیزات اطفای حریق

(9) علائم مکمل جهت دار برای دسترسی به وسایل اطفای حریق

20-2-4-2 تابلوی معرف کاربری

20-2-4-3 تابلوی تبلیغاتی

20-2-4-4 تابلوی انتظامی(ترافیکی)

20-2-4-5 تابلوی نام ساختمان

20-2-4-6 تابلو راهنمای شهری و راهنمای مسیر

20-2-4-7 تابلوی اطلاع رسانی

20-2-5 انواع تابلو و علائم تصویری( از جهت نوع مصالح، شکل و اتصال)

20-2-6 انواع تابلو و علائم تصویری( از جهت مدت زمان استفاده)

20-2-7 سازه علائم تصویری و تابلو

20-2-8 آگهی علائم تصویری و تابلو

20-2-9 سطح علائم تصویری و تابلو

20-2-10 علائم تصویری و تابلوی ناهماهنگ با مقررات

20-2-11 دارنده و مسئول علائم تصویری و تابلو

20-2-12 مجوز علائم تصویری و تابلو

20-2-13 مصالح علائم تصویری و تابلو

20-2-14 مناطق ویژه( اعمال کنترل های خاص)

20-2-15 علائم و تابلو های نورانی

20-2-16 علائم نوری

20-2-17 علائم صوتی ایمنی

20-2-18 علائم ایمنی کلامی

20-2-19 علائم ایمنی با حرکات دست

20-3 ضوابط کلی

20-3-1 محدوده نصب انواع علائم و تابلوها

20-3-2 محدودیت مکان نصب علائم و تابلوها

20-3-3 الزامات ساخت و نصب علائم و تابلوها

20-3-4 الزامات ایستائی و سازه علائم و تابلوها

20-3-5 الزامات نوع و مقاومت مصالح علائم و تابلوها

20-3-6 الزامات الکتریکی علائم و تابلوها

20-3-7 تعمیر و نگهداری علائم و تابلوها

20-3-8 ضوابط کلی استفاده از علائم ایمنی تصویری و تابلوها

20-3-9 ضوابط کلی استفاده از علائم ایمنی در برابر حریق

20-3-10 ضوابط کلی استفاده از علائم نوری

20-3-11 ضوابط کلی استفاده از علائم صوتی

20-3-12 ضوابط کلی استفاده از علائم ایمنی کلامی

20-3-13 ضوابط کلی استفاده از علائم ایمنی با حرکات دست

20-3-14 ضوابط کلی استفاده از علائم ایمنی در اطراف محل خاکریزها و گودالهای با خطر سقوط یا تصادم

فصل دوم- تابلوها و علائم هشداردهنده لازم در داخل ساختمان ها

20-4 علائم و چراغ های خروج اضطراری

20-4-1 علائم خروج اضطراری

20-4-2 چراغ های خروج اضطراری

فصل سوم- تابلوها و علائم هشداردهنده الزامی در کارگاه ها

20-5 ضوابط کلی علائم هشداردهنده الزامی در کارگاه ها

20-6 لزوم نصب علائم ایمنی بر روی مخازن و خطوط لوله حاوی مواد خطرناک

20-6-1 کاربرد علائم برای نشانه گذاری مخازن و مجراهای دارای مواد خطرناک

20-6-2 کاربرد علائم برای نشانه گذاری محوطه ها و مکانهای دارای مواد خطرناک

20-6-3علامتگذاری در کارگاههای موقت داخل جاده ها یا هنگام خط کشی خیابانها، برای اعلام موانع و محل های خطرناک

فصل چهارم- تابلوها و علائم در معابر و فضاهای شهری و محیط خارج از ساختمان

20-7 ضوابط کلی

20-8 تابلوهائی که نیاز به مجوز ندارند، تابلوهای نیازمند مجوز و تابلوهای غیرمجاز

20-8-1 تابلوهایی که نیاز به مجوز از مدیریت های شهری ندارند

20-8-2 تابلوهای غیرمجاز

20-8-3 انواع پلاکها و تابلوهای مجاز

20-9 سطح مجاز تابلوها

20-10 محدوده نصب انواع تابلوها

20-10-1 محدوده کلی نصب تابلوها

20-10-2 ارتفاع حد زیرین تابلوها

20-10-3 ارتفاع مجاز حد فوقانی تابلوها

20-10-4 پیشروی مجاز تابلوها در حریم معابر عمومی

20-10-5 حریم تابلوهای مختلف

20-11 خط و مطالب تابلوها

20-11-1 مطالب تابلو

20-11-2 خط در تابلو

20-12 رنگ و نورپردازی تابلوها

20-12-1رنگ

20-12-2 نورپردازی در تابلوها

20-13 تابلوهای ناهماهنگ

پیوست: علائم تصویری رنگی

مبحث بیستم
لیست محتوای داخل محصول
رایگان رایگان
رایگان
مقررات ملی ساختمان ایران-مبحث بیستم-علائم و تابلو ها
رایگان
دیدگاه ها