مقررات ملی ساختمان ایران-مبحث هجدهم-عایق بندی و تنظیم صدا (بخش ساختمان های فولادی)

(رای شما: 0)
مقررات ملی ساختمان ایران-مبحث هجدهم-عایق بندی و تنظیم صدا (بخش ساختمان های فولادی) - دارای دو فصل و 2 پیوست در 35 صفحه - سال 1388

ویژگی های محصول

فصل اول- کلیات
18-1-1 هدف
18-1-2 حدود ونحوه کاربرد
18-1-3 تعاریف
18-1-3-1  صدا
18-1-3-2  صدای هوابرد
18-1-3-3  صدای پیکری
18-1-3-4 نوفه
18-1-3-5  نوفه زمینه
18-1-3-6  تراگسیل صدای هوابرد 
18-1-3-7  تراگسیل صدای کوبه ای 
18-1-3-8  ضریب جذب صدا
18-1-3-9  ضریب تراگسیل صدا
18-1-3-10  تراز شدت صدا،L_I
18-1-3-11  تراز فشار صدا، L_P
18-1-3-12  شبکه وزنی A
18-1-3-13  تراز فشار صدای وزن یافته ، A، L_PA 
18-1-3-14  تراز صدای معادل،L_eq 
18-1-3-15  تراز صدای معادل وزن یافته ،A،L_AeqT
18-1-3-16  شاخص های اندازه گیری نوفه زمینه           
18-1-3-17  زمان واخنش 
18-1-3-18  گسترۀ بسامدی اندازه گیری ها 
18-1-3-19  شاخص کاهش صدا، R
18-1-3-20  شاخص کاهش صدای وزن یافته،R_w 
18-1-3-21  تراز فشار صدای کوبه ای معمول شده، L_n
18-1-3-22  تراز فشار صدای کوبه ای معمول شده وزن یافته،L_nw 
18-1-3-23  لایه 
18-1-3-24  جداکننده ساده  
18-1-3-25  جداکننده مرکب 
18-1-3-26  شرایط تحویل یک فضا 
فصل دوم- مقررات آکوستیکی انواع ساختمانها
18-2-1 مقررات عمومی 
18-2-2 ساختمانهای مسکونی 
18-2-2-1 تراز نوفه زمینه 
18-2-2-2 زمان واخنش 
18-2-2-3 شاخص کاهش صدای وزن یافته مورد نیاز برای جداکننده ها 
18-2-2-4 تراز صدای کوبه ای معمول شده وزن یافته مورد نیاز برای سقف بین طبقات 
18-2-3 هتل ها 
18-2-3-1 تراز نوفه زمینه 
18-2-3-2 زمان واخنش 
18-2-3-3 شاخص کاهش صدای وزن یافته موردنیاز برای جداکننده ها 
18-2-3-4 تراز صدای کوبه ای معمول شده وزن یافته موردنیاز برای سقف بین طبقات 
18-2-4 ساختمان های آموزشی 
18-2-4-1 تراز نوفه زمینه 
18-2-4-2 زمان واخنش 
18-2-4-3 شاخص کاهش صدای وزن یافته موردنیاز برای جداکننده ها 
18-2-4-4 تراز صدای کوبه ای معمول شده وزن یافته موردنیاز برای سقف بین طبقات 
18-2-5 بیمارستان ها و مراکز بهداشتی درمانی 
18-2-5-1 تراز نوفه زمینه 
18-2-5-2 زمان واخنش 
18-2-5-3 شاخص کاهش صدای وزن یافته موردنیاز برای جداکننده ها 
18-2-5-4 تراز صدای کوبه ای معمول شده وزن یافته موردنیاز برای سقف بین طبقات 
18-2-6 ساختمان های اداری و تجاری 
18-2-6-1 تراز نوفه زمینه 
18-2-6-2 حداکثر زمان واخنش در فضاهای داخلی ساختمان های اداری و تجاری در جدول ارائه شده است. 
18-2-6-3 شاخص کاهش صدای وزن یافته مورنیاز برای جداکننده ها 
18-2-6-4 تراز صدای کوبه ای معمول شده وزن یافته موردنیاز برای سقف بین طبقات 
18-2-7 مراکز فرهنگی 
18-2-7-1 تراز نوفه زمینه 
18-2-7-2 زمان واخنش 
18-2-7-3 شاخص کاهش صدای وزن یافته موردنیاز برای جداکننده ها 
18-2-7-4 تراز صدای کوبه ای معمول شده وزن یافته موردنیاز برای سقف بین طبقات 
18-2-8 مراکز ورزشی و تفریحی 
18-2-8-1 تراز نوفه زمینه 
18-2-8-2 زمان واخنش 
18-2-8-3 شاخص کاهش صدای وزن یافته موردنیاز برای جداکننده ها 
18-2-9 مراکز ترابری 
18-2-9-1 تراز نوفه زمینه 
18-2-9-2 زمان واخنش 
18-2-9-3 شاخص کاهش صدای وزن یافته موردنیاز برای جداکننده ها 
پیوست های مبحث هجدهم
پیوست 1- مثالی از راهنمای طراحی آکوستیکی (برای دو مجموعه ساختمانی با کاربریهای مختلف) 
پ-1-1 بررسی سایت و منطقه بندی آکوستیکی 
پ-1-2 بررسی و دسته بندی آکوستیکی فضاهای مختلف 
پ-1-3 آرایش آکوستیکی فضاها بر روی سایت فرضی 
پ-1-4 تهیه طرح اولیه ساختمان 
پ-1-5 استفاده از جداکننده با صدابندی مناسب 
پ-1-6 زمان واخنش بهینه 
پیوست 2- روش تعیین شاخص کاهش صدای یک جداکننده مرتب 
پ-1-2 روش محاسبه 
پ-2-2 روش تخمینی با استفاده از نمودار 
پیوست 3- مقادیر صدابندی هوابرد جداکننده ها 
پ-1-3 دیوارها 
پ-3-2 شیشه ها 
پ-3-3 پنجره ها 
پ-3-4 درها 
پیوست 4- مقادیر صدابندی کوبه ای کف – سقف ها 
پیوست 5- مقادیر ضریب جذب مواد و مصالح گوناگون 
واژه نامه 

مبحث هجدهم
لیست محتوای داخل محصول
رایگان رایگان
رایگان
مقررات ملی ساختمان ایران-مبحث هجدهم-عایق بندی و تنظیم صدا (بخش ساختمان های فولادی)
رایگان
دیدگاه ها