مقررات ملی ساختمان-مبحث چهاردهم

(رای شما: 0)
تاسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع
14 فصل، 133 صفحه- تاریخ انتشار 1380

ویژگی های محصول

مقررات ملی ساختمان-مبحث چهاردهم

تاسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

14 فصل، 133 صفحه

تهیه کننده: دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان

تاریخ انتشار 1380

شامل فصول:

 1. الزامات قانونی
 2. تعاریف
 3. مقررات کلی
 4. تعویض هوا (تهویه)
 5. کانال کشی
 6. تعویض هوا و هودهای آشپزخانه
 7. دیگ ئ آب گرم کنتامین هوای احتراق
 8. دستگاه های گرم کننده و خنک کننده ویژه
 9. تامین هوای احتراق
 10. لوله کشی
 11. دودکش
 12. ذخیره و انتقال سوخت مایع
 13. تبرید
 14. کاهش فاصله مجاز
مقررات ملی ساختمان تاسیسات مکانیکی مبحث چهاردم
لیست محتوای داخل محصول
رایگان رایگان
رایگان
مقررات ملی ساختمان-مبحث چهاردهم-
رایگان
دیدگاه ها