مقررات ملی ساختمان ایران-مبحث هشتم-طرح و اجرای ساختمان های با مصالح بنایی

(رای شما: 0)
مقررات ملی ساختمان ایران-مبحث هشتم-طرح و اجرای ساختمان های با مصالح بنایی-6 فصل و 64 صفحه-ویرایش دوم سال 1392

ویژگی های محصول

فصل اول- کلیات

8-1-1 دامنه کاربرد

8-1-2 تعریف ها

فصل دوم- مشخصات مصالح و کنترل کیفیت

8-2-1 کلیات

8-2-2 مصالح ساختمانی

فصل سوم- الزامات عمومی

8-3-1 کلیات

فصل چهارم- ساختمان های بنایی مسلح

8-4-1 کلیات

8-4-2 تحلیل و طراحی

8-4-3 ضوابط و جزییات مسلح کردن برای مناطق با خطر نسبی کم

8-4-4 ضوابط جزییات مسلح کردن برای مناطق با خطر نسبی متوسط

8-4-5 ضوابط ویژه برای مناطق با خطر نسبی زیاد و خیلی زیاد

فصل پنجم- ساختمان های بنایی محصور شده با کلاف

8-5-1 کلیات

8-5-2 محدوده کاربرد

8-5-3 ساختگاه

8-5-4 مصالح

8-5-5 طرح و اجرا

فصل ششم- ساختمان های بنایی غیر مسلح

8-6-1 کلیات

8-6-2 محدوده کاربرد

8-6-3 ساختگاه

8-6-4 مصالح

8-6-5 طرح و اجرا

ضوابط و آیین نامه ها ضوابط معماری مبحث هشتم ساختمان با مصالح بنایی طرح و اجرا
لیست محتوای داخل محصول
رایگان رایگان
رایگان
مقررات ملی ساختمان ایران-مبحث هشتم-طرح و اجرای ساختمان های با مصالح بنایی
رایگان
دیدگاه ها