مقررات ملی ساختمان-مبحث دوم-نظامات اداری

(رای شما: 0)
مقررات ملی ساختمان-مبحث دوم-نظامات اداری-دارای 8 فصل در 202 صفحه-1388

ویژگی های محصول

فصل اول :کلیات

پیشگفتار

ماده۱- تعاریف
ماده۲- اهداف
ماده۳- خدمات طراحی، اجرا، نظارت ساختمان

فصل دوم: طراحی ساختمان

 

ماده۴- طراحی ساختمان
ماده۵- دفاتر مهندسی طراحی ساختمان
ماده۶- طراحان حقوقی ساختمان

فصل سوم: اجرای ساختمان

ماده۷- اجرای ساختمان
ماده۸- دفاتر مهندسی اجرای ساختمان
ماده۹- مجریان حقوقی ساختمان
ماده۱۰- مجریان انبوه سازکاربرگ های شماره ۱و۲و۳ انبوه ساز
ماده۱۱- حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال کاردانهای فنی، دیپلمه های فنی و معماران تجربی
ماده۱۲- طرح و ساخت ساختمان توسط مجریان حقوقی یا دفاتر مهندسی اجرای ساختمان

فصل چهارم: نظارت ساختمان

ماده۱۳- نظارت ساختمان
ماده۱۴- ناظران حقیقی ساختمان
ماده۱۵- ناظران حقوقی ساختمان
ماده۱۶- نحوه ارجاع کار نظارت ساختمان به ناظران حقیقی و حقوقی و عرفی ناظرانبه صاحب کاران و شهرداری،
نحوه دریافت و نظارت،حق الزحمه تهیه و صدور شناسنامه فنی وملکی

 

مدارک مورد نیاز برای صدور پروانه اشتغال طراحی، اجرا و نظارت ساختمان

فصل پنجم: فهرست های قیمت خدمات مهندسی و نحوه عمل به ماده۱۲ آیین نامه اجرایی

ماده۱۷- نحوه محاسبه حق الزحمه خدمات مهندسی ساختمان در بخش طراحی و نظارت موضوع ماده هفده آیین نامه اجرایی
ماده۱۸- نحوه عمل به ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی و تبصره های آن

فصل ششم: شناسنامه فنی و ملکی ساختمان

ماده۱۹- شناسنامه فنی و ملکی ساختماندفترچه اطلاعات ساختمان

فصل هفتم: شیوه نامه تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال اشخاص حقوقی موضوع تبصره ۴ ماده ۱۱
آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

 

فصل هشتم: پیوست مربوط به شیوه نامه مجریان ساختمان شامل شرایط عمومی قرارداد مجریان ساختمان،
شرایط خصوصی قرارداد مجریان ساختمان و قراردادهای همسان مجریان ساختمان

ضوابط و آیین نامه ها ضوابط معماری مبحث دوم نظامات اداری
لیست محتوای داخل محصول
رایگان رایگان
رایگان
مقررات ملی ساختمان-مبحث دوم-نظامات اداری
رایگان
دیدگاه ها