مقررات ملی ساختمان-مبحث پنجم-مصالح و فراورده های ساختمانی

(رای شما: 0)
مقررات ملی ساختمان-مبحث پنجم-مصالح و فراورده های ساختمانی-دارای 20 فصل و 113 زیر فصل در 243 صفحه-ویرایش چهارم-1392

ویژگی های محصول

فصل اول-کلیات

1-1-5 هدف و دامنه کاربرد

2-1-5 دسته بندی مصالح

3-1-5 استانداردها

4-1-5ویژگیها و مشخصات فنی

5-1-5 تأیید کیفیت

6-1-5مطابقت با استاندارد

7-1-5استفاده مجدد

8-1-5مصالح و فراورده های جدید

9-1-5انبار کردن

10-1-5ساخت و تولید در کارگاه

 

فصل دوم-آجر

1-2-5 تعریف

2-2-5 دسته بندی

3-2-5 استانداردها

4-2-5 ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی

5-2-5 سازگاری

6-2-5 بسته بندی، حمل و نگهداری

 

فصل سوم-بلوک های سفالی توخالی

1-3-5 تعریف

2-3-5 دسته بندی

3-3-5 استانداردها

4-3-5 ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی

5-3-5 سازگاری

6-3-5 بسته بندی، حمل و نگهداری

 

فصل چهارم-کاشی سرامیکی

1-4-5 تعریف

2-4-5 دسته بندی

3-4-5 استانداردها

4-4-5 ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی

5-4-5 سازگاری

6-4-5 بسته بندی، حمل و نگهداری

 

فصل پنجم-سنگ ساختمانی

1-5-5 تعریف

2-5-5 دسته بندی

3-5-5 استانداردها

4-5-5 ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی

5-5-5 سازگاری

6-5-5 بسته بندی، حمل و نگهداری

 

فصل ششم-سنگدانه ها

1-6-5 تعریف

2-6-5 دسته بندی

3-6-5 استانداردها

4-6-5 ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی

5-6-5 سازگاری

6-6-5 بسته بندی، حمل و نگهداری

 

فصل هفتم-سیمان وفرآورده های آن

1-7-5 تعریف

2-7-5 دسته بندی

3-7-5 استانداردها

4-7-5 ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی

5-7-5 سازگاری

 

 فصل هشتم- مواد افزودنی شیمیایی بتن

1-8-5 تعریف

2-8-5 دسته بندی

3-8-5 استانداردها

4-8-5 ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی

5-8-5 سازگاری

6-8-5 بسته بندی، حمل و نگهداری

 

فصل نهم- آهک و فرآورده های آن

1-9-5تعریف

2-9-5 فرآورده های آهکی

3-9-5 استانداردها

4-9-5 ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی

5-9-5 سازگاری

6-9-5 بسته بندی، حمل و نگهداری

 

فصل دهم- گچ و فرآورده های آن

1-10-5 تعریف

2-10-5 دسته بندی

3-10-5 استانداردها

4-10-5 ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی

5-10-5 سازگاری

6-10-5 بسته بندی، حمل و نگهداری

 

فصل یازدهم- ملات های ساختمان

1-11-5 تعریف

2-11-5 دسته بندی

3-11-5 استانداردها

4-11-5 ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی

5-11-5 سازگاری

6-11-5 بسته بندی، حمل و نگهداری

 

فصل دوازدهم- فلزها و مصالح جوشکاری

1-12-5 فلزها

2-12-5 مصالح جوشکاری

 

فصل سیزدهم- چوب و فرآورده های آن

1-13-5 تعریف

2-13-5 دسته بندی

3-13-5 استانداردها

4-13-5 ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی

5-13-5 سازگاری

6-13-5 بسته بندی، حمل و نگهداری

 

فصل چهاردهم-قیر و قطران

1-14-5 تعریف

2-14-5 دسته بندی

3-14-5 استانداردها

4-14-5 ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی

5-14-5 سازگاری

6-14-5 بسته بندی، حمل و نگهداری

 

فصل پانزدهم- شیشه

1-15-5 تعریف

2-15-5 دسته بندی

3-15-5 استانداردها

4-15-5 ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی

5-15-5 سازگاری

6-15-5 بسته بندی، حمل و نگهداری

 

فصل شانزدهم- رنگ و پوشش ساختمانی

1-16-5 تعریف

2-16-5 دسته بندی

3-16-5 استانداردها

4-16-5 ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی

5-16-5 سازگاری

6-16-5 بسته بندی، حمل و نگهداری

 

فصل هفدهم- عایق های رطوبتی

1-17-5 تعریف

2-17-5 دسته بندی

3-17-5 استانداردها

4-17-5 ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی

5-17-5 سازگاری

 

فصل هجدهم- عایق های حرارتی

1-18-5 تعریف

2-18-5 دسته بندی

3-18-5 استانداردها

4-18-5 ملاحظات زیست محیطی

5-18-5 سازگاری

6-18-5 بسته بندی، حمل و نگهداری

 

فصل نوزدهم- پلیمرهای ساختمانی

1-19-5 تعریف

2-19-5 دسته بندی

3-19-5 استانداردها

4-19-5 ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی

5-19-5سازگاری

6-19-5 بسته بندی، حمل و نگهداری

 

 فصل بیستم- نانو مواد

1-20-5 تعریف

2-20-5 دسته بندی

3-20-5 استانداردها

4-20-5 ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی

5-20-5 سازگاری

6-20-5 بسته بندی، حمل و نگهداری

 

پیوست 1 مشخصات مصالح و فرآورده های ساختمانی مصرفی در برخی سیستم های ساختمانی

 

پیوست 2 استانداردهای مرجع 

کاشی و سرامیک سنگ ساختمانی ضوابط و آیین نامه ها ضوابط معماری مبحث پنجم مصالح و فراورده های ساختمانی آجر بلوک سفالی توخالی سنگدانه ها سیمان و فراورده های آن مواد افزودنی شیمییی بتن آهک و فراورده های آن گچ فلزها
لیست محتوای داخل محصول
رایگان رایگان
رایگان
مقررات ملی ساختمان-مبحث پنجم-مصالح و فراورده های ساختمانی
رایگان
دیدگاه ها