مقررات ملی ساختمان ایران-مبحث سوم-حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق

(رای شما: 0)
مقررات ملی ساختمان ایران-مبحث چهارم-الزامات عمومی ساختمان-دارای دو فصل و 27 زیر فصل در 130 صفحه-ویرایش دوم-1392

ویژگی های محصول

فهرست مطالب

3-1 راه های خروج از بنا و فرار از حریق
3-1-1  تعاریف
3-1-2 مقررات کلی
3-1-3 بخش های سه گانه راه خروج
3-1-4 اجزای تشکیل دهنده راه خروج
3-1-5ظرفیت راه های خروج
3-1-6 حداقل تعداد راه های خروج الزامی
3-1-7 چگونگی استقرار راه های خروج
3-1-8 روشنایی راه های خروج
3-1-9 علامتگذاری راه های خروج
3-1-10 ضوابط اختصاصی راه های خروج در تصرف های مسکونی
3-1-11 ضوابط اختصاصی راه های خروج در تصرف های آموزشی/فرهنگی
3-1-12 ضوابط اختصاصی راه های خروج در تصرف های درمانی/مراقبتی
3-1-13 ضوابط اختصاصی راه های خروج در تصرف های تجمعی
3-1-14 ضوابط اختصاصی راه های خروج در تصرف های اداری/حرفه ای
3-1-15 ضوابط اختصاصی راه های خروج در تصرف های کسبی/تجاری
3-1-16 ضوابط اختصاصی راه های خروج در تصرف های صنعتی
3-1-17 ضوابط اختصاصی راه های خروج در تصرف های انباری
3-1-18 ضوابط اختصاصی ساختمان های بلند
3-1-19 ضوابط اختصاصی استقرار خودروهای آتش نشانی
3-1-20 ضوابط اختصاصی فضای امن
3-1-21 ضوابط اختصاصی فضای ارتباطی
3-1-22 ضوابط اختصاصی آتریوم ها
3-1-23 ضوابط اختصاصی پارکینگ ها
3-1-24 ضوابط اختصاصی آسانسورها

3 – 2 ساختارها، ارتفاعات و مساحت ها
2-3-1 ساختارها
2-3-2 حداکثر طبقات و ارتفاعات مجاز
2-3-3 مساحت های مجاز

پیوست واژه نامه

ساختمان پیشگیری آتش سوزی استاندارد ها ایران
لیست محتوای داخل محصول
رایگان رایگان
رایگان
مقررات ملی ساختمان مبحث سوم
رایگان
دیدگاه ها