تجزیه و تحلیل هزینه کارهای ساختمانی و راهسازی بخش اندود ها، قرنیز ها و بندکشی

(رای شما: 0)
شامل 2 بخش در 8 فصل

ویژگی های محصول

سرفصل ها:

الف - کلیات

1. اندود ها

2. روش اندودکاری

3. قرنیز ها

4. تهیه و تحویل مصالح

5. زمان اجرای کار

6. اضافه بها

ب - ضوابط

1. افت مصالح

2. ضخامت اندود ها و قرنیز ها

3. نوع مصالح مصرفی

4. مقدار مصالح مصرفی

5. نیروی انسانی

6. ضریب بازده

7. ساعات کار روزانه

 8. تعیین دستمزد یک ساعت کاری

تجزیه و تحلیل ضوابط راه سازی هزینه
لیست محتوای داخل محصول
رایگان غیر رایگان
۳,۰۰۰ تومان
تجزیه و تحلیل هزینه کارهای ساختمانی و راهسازی بخش اندود ها؛ قرنیز ها و بندکشی
غیر رایگان
دیدگاه ها

دیده شو