طرح و محاسبه و اجرای رویه های بتنی درفرودگاه ها

(رای شما: 0)
مشتمل بر 8 فصل در90 صفحه

ویژگی های محصول

فهرست فصول:

فصل اول: کلیات باند فرودگاه

فصل دوم: شناسایی محلی، مشخصات طبقه بندی

فصل سوم: آماده سازی بستر فرودگاه و انجام قشر های روسازی

فصل چهارم: مشخصات بتن مصرفی در رویه بتنی فرودگاه ها

فصل پنجم: طرح و محاسبه روسازی های بتنی

فصل ششم: آهن گذاری و آرماتور بندی

فصل هفتم: درز بندی

فصل هشتم: مشخصات فنی و اجرایی بتن رویه

ضوابط باند فرودگاه آزمایش خاک آزمایش بستر راه
لیست محتوای داخل محصول
رایگان غیر رایگان
۳,۰۰۰ تومان
طرح و محاسبه و اجرای رویه های بتنی درفرودگاه ها
غیر رایگان
دیدگاه ها

دیده شو